Alegorie živlů – trvalá pamětní deska stavby, Kralice nad Oslavou

Zobrazeno: 2491x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelObec Kralice nad Oslavou
MajitelObec Kralice nad Oslavou
Hlavní projektantIng. Josef Tesař- projekce, Rapotice
Hlavní zhotovitelVH MONT-STAV s.r.o., Náměšť nad Oslavou

Více o stavbě…

V roce 2011 byl realizován projekt Revitalizace rybníka „Pivovárek" v rámci Operačního programu Životní prostředí při celkových uznatelných nákladech na akci 6 505 471,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie byl 4 553 830,- Kč ( 70%), příspěvek SFŽP ČR 325 273,- Kč (5%) a příspěvek Obce Kralice nad Oslavou 1 626 368,- Kč (25%), kdy jednou z podmínek pro závěrečné vyhodnocení a konečné přiznání dotací je za přesně daných podmínek (včetně ceny) i zhotovení a osazení trvalé pamětní desky obsahující vedle závazného grafického zpracování a rozměrů také stručný popis, kdy a kým byl projekt realizován, za jakých nákladů s důrazem na příspěvky EU a SFŽP ČR, včetně dalších údajů rámcově popisujících, že během stavby bylo provedeno například odstranění sedimentů ze dna 1,2 ha rybníka, při současné rekonstrukci technických objektů včetně hráze nádrže, které byly v havarijním stavu, stejně jako odpadní potrubí, nově nahrazené otevřenou meandrující vodotečí doplněnou navíc vybudovanými tůněmi a zelení.

Nad zátopou pak byla vytvořena další tůň včetně rozsáhlého litorálního pásma. V neposlední řadě v tělese hráze, jejíž koruna je současně i vozovkou silnice II. třídy, byly vybudovány průchody na zajištění migračních cest obojživelníků, kdy mimo projekt jsme si dovolili přechody pro obojživelníky přivést k dokonalosti tím, že směrové oplůtky pro žáby jsou značeny šipkami s vyobrazením žabičky pro usnadnění jejich orientace, takže máme nikoliv jen přechody pro žáby, ale značené anurovody (Anura= řád bezocasých obojživelníků).

V případě trvalé pamětní desky (součást detailu stavby) jsme místo jejího požadovaného prostého umístění na některé části stavby nebo kamení volně osazeném v terénu, umístili tuto desku na „Alegorii živlů", kdy v její horní části je plastika z bílého betonu znázorňující vodu, přičemž původní hladký odlitek je hrubě „přepačokován" pro zvýraznění vlnek plastiky, ale jednak i proto, aby působením povětrnostních vlivů docházelo k mírnému vyplavování a tím prolínání vody do spodní části – podstavce trojúhelníkového půdorysu (opět „přepačokovaný" hladký odlitek z B25, který zbyl z betonáže sdruženého objektu rybníka), kdy každá jednotlivá strana tohoto podstavce je věnována dalším ze třech zbývajících živlů s tím, že původní návrh zpracovával „mladý začínající umělec", který téměř všechno ze zadání, mimo perfektních vlnek na plastice popletl, a tak mu například neodpovídá orientace příslušných světových stran patřících k jednotlivým živlům a co je vrchol, že se mu podařilo pátý živel pánů Platóna a Aristotela, tedy éter, pozdější pneuma – ducha, znázorňovaného mezi jinými symboly i čtvercem, oproti klasickým rovnostranným trojúhelníkům – symbolů ostatních živlů, aby se mu podařilo tento živel nechat „vznášet se pod vodami" jako základovou desku (prostý B15). Protože „umělec" dnes působí úplně jinde, těžko říci, proč se tak stalo, zda to při jeho „sochání" byla nepozornost nebo dokonce snad úmysl, něco naznačit zejména pak ve spojení s pátým živlem, o kterém se zvláště dnes moc neví a nemluví.

Názor přihlašovatele: Proč by měl tento detail získat nejvyšší odborné ocenění?

Je v něm totiž spojena jednoduchost provedení a nutnosti někam osadit pamětní desku stavby s nápadem nutícím návštěvníky k zamyšlení nejen nad stavbou a detailem samotným, ale i k zamyšlení nad jeho obsahem, kdy jako vždy je hranice mezi lidskou hloupostí a genialitou velice úzká, protože oba tyto protiklady v životě stojí pokaždé těsně vedle sebe, takže občas může být problém věci správně zařadit, což by však v tomto případě nemusel být problém a hodnotitelé správně zařadí „Alegorii" do příslušné kategorie originalit.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Premium partner

  • Banner
  • Banner

Mediální partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru