Silnice II/405, Příseka - Brtnice

Zobrazeno: 1739x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelCOLAS CZ a.s., závod JIH, provoz JIHLAVA
MajitelKraj Vysočina
Hlavní projektantPROfi Jihlava spol s r.o., Jihlava
Hlavní zhotovitelvedoucí člen sdružení COLAS CZ a.s.
Druhý zhotovitelPSVS a.s.

Více o stavbě…

Silnice II/405 tvoří dopravní spojnici mezi městy Jihlava a Třebíč a je druhou stavbou uvažované komplexní přestavby celého silničního tahu Jihlava –Třebíč. Potřeba přestavby této silnice byla dána jejími nevyhovujícími parametry v extravilánu trasy. Předmětný úsek silnice vykazoval četné dopravní závady (např. nevyhovující směrové poloměry s ohledem na návrhovou rychlost,nevhodné výškové vedení trasy nezajišťující rozhled nejen pro předjíždění,ale nesplňující kritéria rozhledu pro zastavení,nedostatečné šířkové uspořádání nevyhovující požadavkům na bezpečnost a plynulost siln. provozu atd.).

Novostavba silnice II/405 byla realizována v kategorii S 9,5/70 od obce Příseka ve směru výjezdu na Třebíč a je ukončena před Brtnicí, celková délka řešeného úseku je 1,917km. Součástí navržené výstavby silnice II/405 bylo řešení trubního propustku v km 7,640 a 7,900, přeložka stávající silnice III/4054 v km 7,864 vpravo a její napojení na novou trasu silnice II/405,přeložky silnice II/405 v km 8,992, přeložka místní komunikace v km 7,883 – Komárovice a dále přeložka vodovodu a sdělovacího vedení .

Nově vybudovaná trasa v zájmovém území byla vybudována především ve stávající trase. Pouze ve směrových obloucích se trasa uchyluje mimo stávající silniční těleso, její změna je hlavně v novém výškovém řešení stavby. Nové výškové řešení zkorigovalo stoupání i klesání o 3%.

Během výškových úprav byly vybudovány 2 zářezy, kdy bylo při jejich hloubení, i za pomoci trhaviny, vytěženo 35 000 M3 zeminy a 2 násypy o celkové kubatuře 64 000 M3 zeminy, z nichž 31 000 M3 bylo nutno dovézt ze zemníku v kamenolomu Rančířov. Při budování násypu v km 7,340 – 7,806 stavba narazila na problém, kdy se v podloží vyskytovala zhruba šest metrů hluboká vrstva rybničního bahna. Pro založení násypu se nakonec vybralo řešení za pomoci geobuňkových struktur. Jednalo se o zcela unikátní a v naší zemi dosud neprováděné řešení, při kterém se přímo na nevhodný podklad vybudovali buňkové struktury z troj a dvoj osých tahových geomříží vysoké 1 metr, které byly vyplněné drceným kamenivem 32/63. Na tento "polštář" byl následně vybudován násyp.

Před zahájením stavby bylo potřeba vykácet více jak 220 vzrostlých stromů. K jejich náhradě bylo na konci celé výstavby v objektu C 801 Vegetační úpravy vysazeno kolem nově vybudované silnice 176 stromů. Na ploše svahů a násypů o celkové výměře větší než 32 000m2 byl proveden hydroosev. Odvodnění silnice II/405 je zajištěno příčným sklonem komunikací do silničních příkopů, které jsou propojeny do stávajících silničních příkopů nebo vyvedeny na terén.

Spodní stavba silnice je odvodněna podélnými trativody DN 150 s revizními šachtami osazenými v nezpevněné krajnici. Revizní šachty jsou po cca 300m vyústěny do přilehlých příkopů. V km 7,640 byl vybudován propustek v profilu DN 1200 v celkové délce 30m se spádem 2% s ohledem na 100 letou vodu.

Před započetím stavebních prací musela být přemístěna v km 9,000 kamenná socha (sakrální symbol) na nové místo na hranu trvalého záboru a byla provizorně oplocena. Po provedení stavebních prací bylo oplocení odstraněno.

Součástí nově vybudované silnice II/405 jsou i autobusové zastávky stavební objekt C 108 v km 7,930-7,942 vpravo a v km 7,910-7,922 vlevo. Zastávkový pruh je zrealizován v šířce 3,5m s vyřazovacím a zařazovacím pruhem délky 50m. Z důvodu výskytu geologických problémů se termín dokončení díla posunul o dva měsíce, z původního 31. 8. 2010 na 31. 10. 2010.

Dle řádně uzavřené smlouvy o dílo s Krajem Vysočina byl termín zahájení prací stanoven na 24. 9. 2009 a termín dokončení díla na 31. 10. 2010. Zhotovitel této stavby celé dílo předal investorovi stavby do předčasného užívání dne 14. 10. 2010. /Předčasné užívání komunikace znamená, že hlavní trasa komunikace již byla dokončena a je sjízdná pro všechna motorová vozidla za určitých omezení, na která bude upozorněno příslušnými dopravními opatřeními – dopravní značky, dopravní zařízení, atd./ Zhotovitel stavby i nadále na dané stavbě působil. Dokončoval ohumusování násypů a zářezů, osazoval stromy, dláždil vtoky a výtoky kolem propustků a dokončoval rekultivaci ploch dotčených stavbou. Celá stavba slavnostně předána dne 31. 10. 2010 do užívání široké veřejnosti a to bez jakýchkoli dopravních omezení.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Hlavním cílem návrhu úprav silnice II/405 v dotčeném území bylo především dosažení dostatečně vysokého jízdního konfortu na trase, který bude odpovídat jejímu dopravnímu zatížení a významu a také snížení negativních vlivů z dopravy na životní prostředí (hluk, exhalace, emise).

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru