Rekonstrukce zimního stadionu Světlá nad Sázavou

Zobrazeno: 1609x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou
MajitelSvětlá nad Sázavou
ProvozovatelSportovní zařízení města Světlá nad Sázavou s.r.o.
Hlavní architektIng. arch. Arnošt Navrátil, Ing. arch. Kamil Švaříček
Hlavní projektantPROJEKT - sdružení, Světlá nad Sázavou
Hlavní zhotovitelPKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Urbanisté a architektonické řešení

Architektonický koncept vycházel z prostorových a situačních podmínek staveniště a požadavku na zachování konstrukce střechy nad ledovou plochou. Pro nový stav byla zachována dosavadní orientace hlavního vstupu, u kterého byla navržena plocha pro parkování dvou autobusů. Severně od zimního stadionu bylo navrženo parkování pro osobní automobily, včetně stání pro invalidy. Komunikace pro pěší jsou navrženy tak, aby se docílilo vhodného propojení sportovního areálu na stávající cesty a chodníky. Dispoziční řešení zimního stadionu umožnilo zpřístupnění a využití hřiště a objektu jako celku pro veřejnost.

Nové zadání bylo členěno do 3 dispozičních celků, výškově sjednocených do 2 nadzemních podlaží:

  • severní část s tribunou pro 520 diváků a občerstvením pro diváky, pod kterou jsou umístěny 3 klubovny, oživující parter okolí zimního stadionu
  • západní část se vstupní halou, přezouvárnou pro bruslící veřejnost a krasobruslení a v patře s galerií VIP s výhledem na ledovou plochu
  • jižní část s požadovaným počtem šaten hokejistů, posilovnou a prostory regenerace navazující přímo na šatnu hokejistů. Posilovna s regenerací jsou současně navrženy tak, aby je bylo možné využívat i veřejností. Pro tento účel jsou vybaveny oddělenými šatnami.

V patře jsou umístěny dle zadání klubové a společenské prostory, prostory pro vytápění, strojovny vzduchotechniky, elektrorozvodna a prostor pro závodní stolní tenis s požadovanými šatnami.

Dispoziční řešení

Svislý obvodový plášť je do výšky 2 nadzemních podlaží navržen s vnějším provětrávaným plechovým obložením a horizontálními okny. Opláštění haly, které vystupuje nad úroveň dvou nadzemních podlaží je navrženo z tepelně izolačních PUR panelů. Objekt je kompatibilní stavba obdélníkového rozměru skládající se ze dvou vzájemně oddilatovaných celků. První celek tvoří vlastní hala, která je nejvyšší, ta je ze dvou stran obestavěna dvoupodlažním objektem tvořícím druhý celek. Druhé podlaží je výškově ustupující směrem k hale.

Konstrukční a materiálové řešení

Základové konstrukce jsou zde kombinací základových pasů a základových trámů na šachtových pilířích. Návrh vycházel ze složitých základových poměrů a velmi proměnné vrstvy neúnosných vrstev zeminy. Základová spára byla navržena vždy až do zemin třídy G3-GF. Hloubky ZS byly zvoleny na základě geologických řezů z geologických průzkumů. Základové pasy a základové desky jsou z betonu C 16/20. Pod pasy i deskami je proveden hutněný podsyp ze štěrkodrtě tl. 200 mm pro zvýšení únosnosti ZS. Základová deska je vyztužena Kari sítí 8/150-8/150 mm. Základové trámy provedeny z betonu tř. C 20/25. Základové pasy jsou ve své horní části vyztuženy jako věnec, výztuž je propojena do základových trámů a tím jsou veškeré základové konstrukce vzájemně propojeny a zpevněny. Do nových základů byly propojeny i původní základové patky, které nesly ocelovou konstrukci zastřešení plochy stadionu. Propojení bylo provedeno navrtáním ocelových trnů z betonářské výztuže R18 dl. 400 mm s tím, že 150 mm bylo zakotveno do stávající patky a 250 mm propojeno do nových základů. Každá patka byla propojena pomocí 12-ti ks trnů rovnoměrně rozdělených do plochy styčné s novými základovými konstrukcemi. Nové zákl. pasy byly provedeny do shodné úrovně jako původní patky. Základové pasy jsou zatepleny perimetrovou deskou tl. 60 mm do hloubky 800 mm pod upravený terén vyjma stěny štítové zapláštěné PUR panely, kde izolace není vložena.

Svislé nosné konstrukce haly s ledovou plochou a tribunou pro diváky zůstaly původní. Jedná se o ocelové kruhové sloupy upravené v dolní části pro zvednutí konstrukce jako celku o 2,5 m. Původní nosné konstrukce ocelové haly byly doplněny novými zděnými a betonovými konstrukcemi tvořícími tribunu a vymezujícími prostory pod tribunou (klubovny pro zájmovou činnost a vstupy respektive únikové cesty). Nosnou konstrukci tribuny tvoří železobetonová monolitická deska podepřená v uložení na ZP, střední nosné zdi a obvodové zdi. Druhá plně oddilatovaná dvoupodlažní část objektu je zděná. Jedná se o podélný nosný systém s příčným ztužením, ztužujícími stěnami a příčkami. Stěny jsou doplněny ocelovými sloupy v čelní vstupní části a dále v podélné stěně směrem k řece, kde jsou průběžná podélná okna. Na zděný nosný systém byly navrženy zdící prvky v souladu s požadavky na dané konstrukce, zejména požadavky statické, hlukové a tepelně izolační. Další nosnou konstrukcí jsou svislé železobetonové kruhové sloupy v prostoru haly pro přezouvání veřejnosti, sloupy nesou galerii VIP ve II.NP a pokračující sloupy ve II.NP potom střechu nad galerií.

Zdivo výtahových šachet je navrženo jako sendvičové z důvodů omezení akustického zatížení okolních prostor při provozu výtahu. Obě nosné konstrukce v okolí výtahu jsou odděleny (dilatovány) akustickými minerálními deskami s netkanou skelnou rohoží tl. 50 mm. Dalším sendvičovým zdivem jsou stěny I.NP směrem do haly. To je složeno ze dvou stěn z vibrolisovaných tvarovek vzájemně propojených ocelovými trny. Stěny jsou odstoupeny 100 mm a na tuto šířku je vkládána tepelná izolace. Stěny jsou vyztužovány v podélných spárách v každé 5. spáře ocelovými pruty 2xR6, v rozích a u ostění jsou prolité betonem a vyztuženy bet. výztuží 1xR10 v každém otvoru zalívaném betonem. Překlady nad dveřními a okenními otvory jsou navrženy v různém provedení dle funkce a zatížení v konstrukci. Ve stavbě jsou zastoupeny jak překlady keramické, tak ocelové dodatečně plentované, železobetonové prefabrikované a monolitické. Ocelové překlady a průvlaky jsou vzájemně provařeny pomocí pásové oceli tak, aby bylo zajištěno jejich spolupůsobení.

Ztužující železobetonové věnce jsou jednak v úrovni pod stropem, kde jsou propojeny s průvlaky a dále v úrovni stropu, kde je do nich zakotvena zálivková výztuž stropů, čímž se ze stropů po zmonolitnění stává tuhá stropní tabule. Toto řešení je zvoleno v obou podlažích, přičemž ve II.NP jsou ještě věnce v úrovni stropů provedeny ve dvou úrovních neboť část objektu blíže k hale je vyvýšena. Ocelové sloupky nahrazující zděné nosné konstrukce v místech oken a prosklených stěn mají v horní části uzpůsobeny hlavice pro zapuštění do monolitických průvlaků, v dolní části jsou opatřeny patním plechem přes který jsou opřeny do základových pasů, případně do parapetního monolitického věnce či věnce v úrovni stropu.

Vnitřní nenosné zdivo je převážně z keramických příčkovek tl. 65 a 115 mm zděných na MC 10, ve II.NP mezi klubovnami potom ze sádrokartonových konstrukcí. V menší míře se ještě ve II.NP vyskytují příčky z cihel plných (obezdění instalačních šachet) a příčky z vysoce těsné dřevotřísky potažené oboustranně melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškození. Kotvení vnitřního nosného i příčkového zdiva je provedeno pomocí ocelových kotev vložených do spár zdiva dle technologických požadavků výrobce. Strop nad I.NP i II.NP je převážně z předpjatých stropních panelů tl. 250 mm s ucpávkami dutin, v případě malých rozponů potom ze železobetonových desek plných tl. 100 mm. Tyto konstrukce jsou doplněny dobetonávkami, železobetonovými překlady vynášejícími nadezdívky nad stropem a skrytými průvlaky ve stropě. Na železobetonovou stropní konstrukci nad II.NP je proveden střešní plášť. Jedná se o jednoplášťovou konstrukci s hydroizolační vrstvou z SBD modifikovaného asfaltového pásu s PES nosnou vložkou plnoplošně natavenou na pás z SBD modifikovaného asfaltu nakašírovaného na desky tepelně izolační EPS 100 S Stabil různé tloušťky dle spádu střechy ke vpustím. Střešní konstrukce nad ledovou plochou a ostatním prostorem haly včetně tribuny byla zachována v původním provedení. Mezi I.NP a II.NP je železobetonové monolitické schodiště s keramickým obkladem. Schodiště je řešeno jako lomený nosník vždy s jednou podestou. V úrovni stropu je schodiště kotveno na ocelový nosník ve stropě. Další schodiště jsou součástí konstrukce tribuny. Jedná se celkem o čtyři schodišťové pásy. Tribuna je opět monolitická železobetonová desková konstrukce, řešená jako spojitý lomený nosník o dvou nerovnoměrných polích. Na tuto konstrukci jsou potom nabetonované schodišťové stupně. Ze II.NP vedou potom dvě shodná vnější schodiště jako únikové cesty. Jsou osazeny na štítové stěně směrem k řece Sázavce. Jedno navazuje na chodbu ve II.NP jižního křídla budovy a druhé na ochoz tribuny rovněž v úrovni II.NP. Jedná se ocelové provedení schodiště. Obě jsou shodná pouze zrcadlově otočená. Další schodiště se nachází v technologické jímce. To je v ocelovém provedení a je určeno pouze pro potřeby obsluhy technologie.

Zpevněné plochy v okolí stavby umožňují pohyb zdravotně postižených občanů. Vstupy do objektu v podélné stěně od Pěšinek a ve štítové straně s hlavním vstupem jsou řešeny jako bezbariérové. Pouze na straně k řece je vstup s výškovým převýšením řešený schodišťovými stupni provedenými pomocí palisád a zámkové dlažby tedy v konstrukcích přilehlých pochozích ploch. Na této straně je ještě jeden vstup respektive výstup z prostoru s technologií. I ten je řešen s výškovým převýšením a jeho potřeba vychází z normy na řešení strojoven.

Vlastní hala je opláštěná pomocí tepelně izolačních panelů tl. 80 mm s jádrem z polyuretanu kladených vodorovně. Panely jsou kotveny na paždíky jako prosté nosníky, jsou s viditelnými upevňovacími prvky. Zděné objekty jsou potom opláštěny obkladovým fasádním systémem včetně nosného roštu, lemování otvorů, horních, spodních i svislých ukončení a spojovacích prvků - základ obkladového systému tvoří vlnitý plechový profil sinusového průřezu, základní překrytí profilu je o jednu vlnu, výška vlny je 18 mm, osová vzdálenost vln 137,5 mm, skladebná šířka profilu 1100 mm, celková šířka profilu 1155 mm, minimální zdálenost podpor 1100 mm, délka profilu je volitelná v rozmezí 100-9000 mm, tl. plechu 0,5 mm, kladení horizontální, profil je tvořen žárově pozinkovaným plechem tl. 0,5 mm s tl. zinkové vrstvy 25 μm, tento plech je dále opatřen polyesterovým povlakem o mocnosti 35 μm v odstínu RAL 7024 v matném provedení. Sokl zateplený vystupující nad terén je upraven omítkou disperzní s přírodním mletým kamenem v tmavě šedém provedení. Výplně vnějších otvorů jsou plastové a hliníkové. Hliníkové stěny jsou celoprosklené. Jedná se o stěny ve vstupní části objektu a potom v severní části do prostor pod tribunou a únikové východy v této fasádě. Rovněž vstupy v jižní části objektu a únikový výstup z ochozu tribuny jsou v hliníkovém provedení. Výstup z chodby II.NP na únikové schodiště a všechna okna jsou potom v provedení plastovém. V plášti haly ve štítové východní stěně jsou osazena sekční vrata o rozměru 3950x4100 s vertikálním kováním. Dalšími sekčními vraty je opatřen vjezd do rolbovny. Rozměr otvoru 3000x2750. Vnitřní dveře jsou dýhované plné či částečně prosklené. V místech vyššího zatížení dveří jsou mechanicky odolné dveře s povrchem ze střednětlakého laminátu, případně z vysokotlakého laminátu. Do prostor technických jsou potom navrženy ocelové dveře.

Názor přihlašovtele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Nově zrekonstruovaná budova zimního stadionu o rozloze plochy 1652,3 m2 nabízí celoroční využití objektu. V zimním období je na stadionu ledová plocha využívaná hokejovými kluby, krasobruslaři i veřejností. V letních měsících je plocha stadionu upravena jako sálová a mohou se zde odehrávat míčové hry, florbal, in-line bruslení, a další volnočasové aktivity určené pro obyvatele města. Po celý rok jsou zde zároveň k dispozici společenské i klubové prostory i posilovna s regenerací. Rekonstrukcí stadionu a úpravou přilehlých prostor došlo k celkovému zhodnocení území.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru