Přístupová komunikace k bazilice sv. Prokopa v Třebíči - obnova historického vstupu

Zobrazeno: 2096x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelAGSTAV TŘEBÍČ a.s.
MajitelMěsto Třebíč
Hlavní architektIng.arch. Milan Grygar, Ing.arch. Jaroslav Hobza
Hlavní projektantDIS projekt s.r.o., Třebíč
Hlavní zhotovitelČIKOM-STAV, s.r.o., Třebíč
Druhý zhotovitelAGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Více o stavbě…

Rekonstruovaná stavba je rozčleněna na 4 objekty:

 • A - přístupová komunikace z Žerotínova náměstí p.č. 18
 • B – průchod z Žerotínova náměstí – změna stavby RD manželů Veselých
 • C – průchod objektem č.p. 163, k.ú. Třebíč
 • D - Přístupová komunikace k bazilice p.č. 10/3

Urbanistické řešení

Účelem stavby bylo obnovení historického přístupu areálu Zámku a baziliky Sv. Prokopa přímo z historického jádra města od Podklášterského mostu s přímou vazbou na Židovskou čtvrť. Všechny 4 objekty jsou památkově chráněny, přičemž objekty A a B jsou součástí městské památkové zóny v Třebíči, objekty C a D jsou součástí národní kulturní památky rejstř. Č. 39500/7-3103 a Židovská čtvrť i bazilika Sv. Prokopa jsou památkou světového kulturního dědictví UNESCO.

Architektonické, dispoziční, konstrukční a materiálové řešení

A - přístupová komunikace z Žerotínova náměstí p.č. 18

Původní nezpevněné, částečně vyštěrkované plochy byly vydlážděny kamennou dlažební kostkou nebo nepravidelnou kamennou dlažbou a přídlažbou. Opěrné zídky byly vyzděny z kamene a zhlaví kryto kamennou deskou. Stávající nevymezené plochy zeleně byly zachovány a v severní části Žerotínova náměstí doplněny zelení novou.

B – průchod z Žerotínova náměstí – změna stavby RD manželů Veselých

RD je situován v jihozápadní části p.č. 17/4. Objekty nacházející se v trase budoucího průchodu byly určeny k demolici a kompenzovány novostavbami dvou garáží u uliční čáry s upraveným průjezdem do dvora. Tento dvůr je od navrženého průchodu oddělen ohradní zdí. Mezi navrženým průchodem a stávajícím RD je navrženo nové zastřešení schodiště do sklepa a na půdu.

C – průchod objektem č.p. 163, k.ú. Třebíč

Rekonstrukcí tohoto objektu byl obnoven historický přístup do areálu Zámku a baziliky Sv. Prokopa v 1.NP. Bylo odstraněno vnitřní mladší zdivo a snížena podlaha na zjištěnou úroveň prahu vjezdu ve východním a západním průčelí. Kolizní situace mezi vybouráním zazdívky vjezdu ve východním průčelí a stávající dvojicí kleneb v přízemí, jejichž pata byla níže než vrchol otvoru vjezdu byla vyřešena podchycením vnitřních zdí a odstraněním dvou valených kleneb v přízemí a jejich náhradou novým stropem s ocelovými nosníky, doplněných podhledem imitujícím dřevěný trámový strop. Snížení terénu vyžadovalo podezdění západní zdi domu a vytvoření nového vjezdu v této zdi. Dále byly renovovány nástupní schodiště do 2.NP, fasády, výplně otvorů, klempířské, zámečnické a truhlářské prvky na vnější straně objektu.

D - Přístupová komunikace k bazilice p.č. 10/3

V mezihradebním pásu byly strženy kamenné zídky teras a niveleta byla upravena podle nové úrovně prahu západního vjezdu v bývalé bráně, kde došlo ke snížení terénu o cca 1,5m, což si vyžádalo statické zajištění mezihradební zdi. Nový chodník v ose mezihradebního pásu bude 2,5m šíroký a dlážděn kamennou dlažbou s přídlažbou v jižním okraji.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba vyžadovala díky své lokalizaci v městské památkové zóně vysoký podíl ruční práce s důrazem na detailní zachování původního rázu a vzhledu jednotlivých objektů– např. dle požadavků NPÚ musí nově osazená svítidla veřejného osvětlení respektovat typ použitý v Židovské čtvrti a nová střešní krytina bobrovka v barvě cihlově červené. Dále kvůli komplexností a vzájemné provázanosti prováděných činností od zemních prací a přeložek sítí ( kanalizace,vodovod, plyn, NN) v zastavěném území přes značný rozsah demolic a bourání, statické zajištění stávajícího zdiva, pilířů, stropů, krovů a studny, provádění výměn, ruční pokládku dlažby komunikací až po dodržení výše zmíněných detailů byla stavba náročná z hlediska koordinace jednotlivých profesí a řemesel.

Ocenění

 • Čestné uznání

 • CENA VEŘEJNOSTI


Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru