Přístavba výstavních prostor s kavárnou Exit 112, Jihlava

Zobrazeno: 2872x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPodzimek a synové s.r.o., Třešť
Hlavní investorBÖHM, spol. s r.o., Jihlava
MajitelLesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
ProvozovatelEXIT 112 s.r.o.
Hlavní projektantOK PLAN ARCHITECTS, s.r.o., Humpolec
Hlavní zhotovitelPodzimek a synové s.r.o., Třešť

Více o stavbě…

Architektonické a urbanistické řešení

Komplex se nachází v průmyslové zóně Červený Kříž v blízkosti obce Antonínův Důl, v těsné blízkosti komunikace silnice I/38 Jihlava – Havlíčkův Brod. Vzhled a umístění stavby vychází z morfologie terénu. Vlastní objekt přístavby je umístěn při severní fasádě stávající výrobní haly firmy Böhm a je s ní propojen. Objekt je dvoupodlažní s jedním podlažím částečně zapuštěným do terénu. Na objektu jsou ploché střechy. Výraz přístavby je řešen se záměrem splynutí se stávajícím objektem – proto jsou zvoleny na opláštění přístavby stejné materiály jako na stávajícím objektu, sendvičové panely.

Dispoziční řešení

Půdorysný tvar objektu je obdélník se zkoseným rohem. Půdorysné rozměry celého objektu jsou cca 32x35,5m, výška objektu je cca 10,0m nad UT (v nejvyšším bodě). Stavba je funkčně i hmotově rozdělena. Obě části jsou odlišeny jinou výškovou úrovní podlahy. Horní vykonzolovaná část, na úrovni přilehlé komunikace I/38 je podlaží hlavních prodejních prostor se sociálním zázemím, vlastním přístupem z venkovního prostoru. Dolní část je potom určena pro rozšíření skladových prostor, případně slouží také jako prodejní halové prostory. Na hmotu objektu navazují přístupové a zásobovací technické komunikace a zpevněné plochy.

Konstrukční a materiálové řešení

Nosná konstrukce celého objektu je skelet. V 1.NP proveden jako monolitický betonový skelet a v 2.np jako ocelová konstrukce rastru sloupů a vazníkové střechy. Mezi rastr betonových sloupů je po obvodu 1.np vybetonována železobetonová soklová stěna. Obvodová, resp. dělící stěna mezi novou přístavbou a stávající halou je z ohledem na požární hlediska provedena jako zděná konstrukce tl. 300 mm zděná z keramických bloků POROTHERM 30 P+D P10 na maltu MVC 10. Uvnitř dispozice je použito staticky ztužující jádro schodišťové šachty z monolitického, pohledového betonu. Vnitřní příčky tl. 150mm jsou zděné z příčkovek POROTHERM 14 P+D na MC 5,0, nebo jako sádrokartonové tl. 125mm a 100mm z desek RIGIDUR na nosném roštu SDK příček. Obvodový plášť je ze stěnových panelů KINGSPAN IPN tl. 120mm s výplní IPN pěnou. Na čelní fasádě orientované v 1.np na celé severní stěně otočené ke komunikaci je použita jako fasáda pouze prosklená fasádní stěna lemována atikou a stropní deskou obloženou panelem KINGSPAN. Vnitřní nosné sloupy jsou betonové, kotvené do základových kalichů na pilotách. A v 1.np jako ocelové z HEA profilů.

Stropní konstrukce: Stropní konstrukce nad 1np jsou z železobetonových desek monolitických s vázanou výztuží uložených na monolitických průvlacích. Celková tl. stropní desky je 200mm dle statického výpočtu zatížení.

Schodiště: Vnitřní dvouramenné schodiště je železobetonové monolitické v úpravě pohledového betonu (hladký povrch). Schodiště je řešeno jako monolitická deska se stupni uložené na podestových deskách.

Terasa, rampa: Terasa v 2.NP je tvořena betonovými dlaždicemi odolnými povětrnostním vlivům. Tyto dlaždice jsou uloženy na plastových rektifikačních podložkách na izolaci střešního pláště. Vstupní rampa do 1.NP je řešena jako spádovaná betonová monolitická deska tenké konstrukce se středovým nosným trámem. Celá konstrukce rampy je opláštěna probarveným sklem na nosném jäklovém roštu.

Střešní konstrukce: Nová konstrukce ploché střechy nad druhým podlažím je navržena z ocelové konstrukce vaznic a vazniček s trapézovým plechem. Spádová vrstva je tvořena touto ocelovou konstrukcí se sklonem do jednoho středového úžlabí. V úžlabí jsou spádové klíny k jednotlivým vpustím tvořeny klíny tepelné izolace. Uložení střešní desky je navrženo na nosných sloupech skeletu.

Úpravy povrchů: Vnitřní omítky jsou provedeny jako vápenocementové štukové omítky + interiérové malby,. Stěny na WC v umývárnách a jiných mokrých provozech jsou obloženy ker.obkladem. Stropní konstrukce jsou řešeny jako konstrukční pohledové bez podhledů. SDK podhledy s interiérovými malbami jsou pouze v sociálním zázemí. V 1.np jsou provedeny v rámci betonových desek stropů jako pohledový beton zalakovaný.

Ocel: Ocelové konstrukce jsou žárově zinkované (venkovní prostředí) nebo opatřeny ochranným nátěrem (vnitřní). Nosné části ocelové konstrukce uvnitř objektu jsou chráněny protipožární úpravou na požadovanou požární odolnost.

Pohledové betony: Navrhované pohledové betony jsou opatřeny bezbarvým transparentním nátěrem.

Podlahy: Jedná se o provedení podlah s povrchovou úpravou, epoxidové stěrky, čistící koberce, průmyslové stěrky.

Venkovní: okna, dveře – hliníkový rám, RAL 9005 černá, výplň čiré izolační sklo, fasáda – fasádní tepelně izolované panely KINGSPAN RAL 9006, zastínění – hliníkové venkovní žaluzie RAL 9006

Návrh přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Tato stavba svým architektonickým návrhem a vlastní realizací přináší nový pohled na realizace monotónních průmyslových objektů a zón. A i tyto příměstské lokality se tak mohou pro obyvatele Jihlavy stát snesitelnějšími a zajímavějšími.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru