Park Gustava Mahlera, Jihlava

Zobrazeno: 3894x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelStatutární město Jihlava
MajitelStatutární město Jihlava
Hlavní projektantIng. arch. Martin Laštovička, Atelier Na Stoupách
Druhý projektantIng. František Jirků, Atelier Alfa, spol. s r.o. (severní část ulice Věžní)
Hlavní zhotovitelPozemní stavby Jihlava, spol. s r.o.
Druhý zhotovitelprof. Jan Koblasa, autor sochařských děl:

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Cílem projektu byla přeměna v zásadě nevyužitých prostor bývalé městské tržnice a jejího okolí na nové komplexně revitalizované veřejné prostranství o celkové ploše cca 6 400 m2 zahrnující parkové plochy veřejné zeleně jako místa pro odpočinek a současně ve své části plnící funkci komunikační tepny pro pěší v historickém centru města. V rámci projektu byly funkčně a esteticky začleněny rozsáhlé prostory veřejného prostranství do západní části organismu historického centra města Jihlavy při zachování všech urbanistických návazností daného prostoru. Základním obsahem projektu byla komplexní regenerace veřejného prostranství a začlenění odkrytých základů zničené židovské synagogy, sochy Gustava Mahlera a ostatních sochařských děl i zachovalých pozůstatků historického městského opevnění do jednotného kompozičního celku ve spojení s novými plochami veřejné zeleně.

Architektonické řešení

Architektura parku a okolního veřejného prostranství reaguje primárně na originální sochy známého akademického sochaře prof. Jana Koblasy, a to na realistickou sochu hudebního skladatele Gustava Mahlera a okolní sochařská díla (ptáci, ryby), která jsou symbolickým zobrazením jeho hudební tvorby. Hlavní myšlenkou architektonické kompozice parku je krajina zastoupená měkkými materiály, jezírkem, keři a stromy, která kontrastuje s městem symbolizovaným jednoduchými materiály, ostře tvarovanými formami, domy a kamennými prvky. Ústředním objektem parku je bronzová socha Gustava Mahlera umístěná na nejvýznamnějším místě parku, k níž se obracejí další sochařské objekty. Důležitá je šikmá osa parku vedoucí od plastiky ptáka u křížení prostoru hradebního parkánu a ulice Benešova k symbolické bráně do parku tvořené dvěma kamennými plastikami ptáků a dále k soše Gustava Mahlera, která přirozeně navádí návštěvníka hlavní pěší zóny města do centra parku k ústřední soše. Neméně důležité je samotné umístění sochy na rovinném travnatém prostranství u vodní hladiny, které je obklopeno ze severozápadu terénním vegetačním lemem. Symbolem Mahlerovy tvorby jsou také tři plastiky ryb a deset střiků (symbol deseti Mahlerových symfonií) chrlících vodu do jezírka. V jihozápadní části parku vzniklo geometrické náměstíčko s odhalenými základy bývalé synagogy. V dlažbě křížení parkánu a ulice Benešovy je naznačen dlažbou v ploše čtverce symbolický vstup do historického města, v místech bývalé zdi městského opevnění je průběh hradby znázorněn dlážděním kamennými odseky. Jednotné oddělení západní a severní strany vlastního parku od ostatní zástavby a ohradních zdí je zajištěno pomocí ocelových konstrukcí, které budou porostlé popínavými rostlinami. Vyhlídku zpoza zachovalé historické hradby na jedinečné prostory parku a část centra města zprostředkovává vyhlídka umístěná v historické baště opevnění.

Dispoziční řešení

Vybudováním parku došlo k rozšíření stávající pěší zóny v ulici Benešova až na okraj parku a jeho veřejných pobytových prostor. Benešova ulice je rozšířena o pobytovou plochu a přilehlou jižní terasu, které budou sloužit k posezení, zastavení a odpočinku. Došlo ke sjednocení plochy jižní části ulice Věžní s přilehlou plochou hradebního parkánu a celkovou rekonstrukcí prošla i severní část ulice Věžní. Řešené komunikace a prostory parku splňují podmínky pro bezbariérový provoz. Původní plocha veřejné zeleně v jižní části parku byla dispozičně a terénně upravena, další rozsáhlé plochy veřejné zeleně vznikly ve střední (u sochy), severní a východní části (u hradební zdi) vlastního parku o rozloze 2 200 m2. V blízkosti sochy Gustava Mahlera tvořící ústřední prvek celého parkového prostoru se nachází jezírko bezprostředně přiléhající k dochovanému fragmentu historické parkánové hradby. V jihozápadní části řešeného prostoru vzniklo malé náměstíčko zahrnující v sobě částečně pozůstatky zničené židovské synagogy a opatřené kamennými kostkami pro posezení.

Konstrukční a materiálové řešení

Použitý materiál byl zvolen s ohledem na symboliku plastik prof. Jana Koblasy, který pro svá díla použil kamenné materiály regionu Vysočina - hnědou a modrou Mrákotínskou žulu a žulu z lomu Kamenná. V tomto duchu tak byly pojaty zpevněné plochy i podstatná část mobiliáře (kamenné kostky, pítko atd.), rovněž ostatní parkový mobiliář (lavičky a odpadkové koše) byl zvolen s ohledem na tyto použité kamenné materiály. Povrchy ulic Benešova a Věžní či parkánové terasy jsou provedeny z kamenných kostek, pobytové plochy parku jsou řešeny z kamenné ploché dlažby. Kamenné kočičí hlavy (štětová dlažba z odseků) mapuje průběh historické hradby města v místech, kde byla hradba zbourána v 19. století. Ve střední části parku v okolí sochy a v jejím severozápadním terénním vegetačním lemu se nachází travnato-kamenité pěšiny. Břeh jezírka je vytvořen z omleté kamenné rovnaniny, která přechází do travnato-kamenité pěšiny. Vlastní provoz jezírka, čištění vody a automatická závlaha parku jsou zajištěny podzemní technologickou šachtou umístěnou v blízkosti jezírka. Vyhlídka v hradební baště je provedena jako samonosné ocelové schodiště s žárově zinkovaným povrchem.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

V případě Parku Gustava Mahlera se jedná o nový architektonicky a kompozičně jedinečně řešený prostor parku, který v sobě integruje jak plochy veřejné zeleně a oddechového městského prostoru v lokalitě, kde obdobná infrastruktura chybí, tak zároveň umožňuje efektivní fungování prostoru jako významné komunikační tepny pro pěší a místa pro setkávání v historickém centru města. Podařilo se zde originálním způsobem propojit přírodní prvky (veřejná zeleň, jezírko) s typicky městskými prvky (zpevněné plochy a okolní zástavba) a zároveň vytvořit homogenní celek vytvářející důstojné prostředí pro sochu Gustava Mahlera a ostatní sochařská díla prof. Jana Koblasy symbolizující tvorbu tohoto hudebního skladatele. Celková koncepce parku pak vychází ze zvolené symboliky vycházející z odkazu a tvorby Gustava Mahlera. Zapojení takto rozsáhlého veřejného prostranství do okolní zástavby je provedeno nenásilně a zajišťuje esteticky vhodné propojení i s jinak netypickými parkovými prvky, které jsou zde dány místními specifiky a kterými jsou odkryté základy bývalé židovské synagogy představující pietní místo a pozůstatky historického opevnění města. Důležitým přínosem byla také komplexnost funkčního řešení takto rozsáhlého veřejného prostranství jako celku.

Ocenění

 • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2010

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru