Obchodní centrum GLOBAL ELEKTRO, Žďár nad Sázavou

Zobrazeno: 2127x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelGREMIS, s.r.o., Velké Meziříčí
MajitelRobert Fiala, Třebíč
ProvozovatelGLOBAL ELEKTRO
Hlavní architektatelier FABÍK s.r.o., Třebíč
Hlavní zhotovitelGREMIS, s.r.o., Velké Meziříčí

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Objekt byl postaven v komplikované lokalitě v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží. Součástí stavby bylo propojení Strojírenské a Nádražní ulice středem bloku. Ta jej rozdělila na obytnou a průmyslovou část, jejíž součástí se stal i nový obchodní dům.

Architektonické a dispoziční řešení

Půdorysný tvar vychází zejména z tvaru obdélníkového pozemku. V principu jde o dva shodné jednoduché přízemní kvádry, křídla s prodejními plochami s prosklenými výlohami do nově vybudované komunikace. Ty jsou vůči sobě mírně posunuty a spolu propojeny dvoupodlažním foyer s kavárnou, živou zelení a dalšími funkcemi přitahujícími pozornost návštěvníků. Ve druhém podlaží jsou postaveny kancelářské prostory na střechách obou křídel, s terasami na střechách a výhledem do okolí. Rozměry foyer i nosná konstrukce z pohledového prefabrikátu je navržena pro budoucí nadstavění objektu o další plné podlaží.

Konstrukční a materiálové řešení

Centrum moderního bydlení je stavba se skeletovým nosným systémem. Základním nosným prvkem jsou ŽB sloupy, na ně jsou osazeny v příčném systému ŽB průvlaky a v podélném směru ŽB ztužidla. Stropní tabule je vytvořena ze ŽB předpjatých panelů SPIROLL tl. 250 mm na úrovni nad 1. NP a 200 mm nad 2. NP.ŽB konstrukce je převážně pohledová. Obvodová konstrukce je tvořena vyzdívkou z keramických tvárnic na tl. zdiva 250 mm na úrovni 1. NP a 200 mm na úrovni 2. NP na maltu na tenkovrstvé zdění. Vyzdívka je opatřena z vnitřní strany omítkou, z vnější pak kontaktním zateplovacím systémem s tl. izolantu 150 mm a tenkovrstvou omítkou. Vnitřní dělící konstrukce jsou na obou úrovních z cihelných keramických příčkovek. Podlahová konstrukce je navržena jako jednovrstvá drátkobetonová deska ze spodní strany opatřena hydroizolací a tepelnou izolací, z horní strany pak keramickou dlažbou. Zastřešení je na obou úrovních plochou střechou s povrchovou vrstvou z PVC fólie přitíženou vrstvou praného kameniva. Vnitřní dělící konstrukce prostoru jsou plastové, požárně dělící konstrukce pak hliníkové. Obojí celoprosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné do obložkových zárubní na obou úrovních Na objektu jsou na části fasád umístěny kovové slunolamy. Vnější výplně v případě výkladců hliníkové, ostatní plastové. Objekt je napojen na CZT. Vytápění a chlazení systémem vzduchotechniky. Odvodnění plochých střech samonasávacími vpustěmi. Kolem objektu jsou provedeny asfaltové komunikace v kombinaci se zadlážděnými parkovacími stáními. Doplňkový objekt skladu odpadů navazuje na opěrnou zeď při hranici objektu. Obojí provedeno z bednících tvárnic s přírodním povrchem. Na přípojce dešťové kanalizace je provedeno zdržení odtoku dešťových vod systémem akumulačních bloků. Objekt dotváří kovový pylon z prostorové příhradoviny u vstupu a systém vlajkových stožárů.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba je vyjímečná svým variabilním dispozičním uspořádáním – konstrukční systém včetně základů umožňuje jednoduchou nástavbu obou křídel budovy a dále svým výborným zpracováním a použitím kvalitních materiálů.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru