Zobrazeno: 2323x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelEUROVIA CS, a.s., Jihlava
MajitelŘeditelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava
Hlavní projektantPRAGOPROJEKT, a.s., Ateliér České Budějovice
Hlavní zhotovitelSdružení Česká Bělá - EUROVIA CS, a.s. (vedoucí účastník)
Druhý zhotovitelSTRABAG a.s.
Třetí zhotovitelM-SILNICE a.s.

Více o stavbě…

Přeložka silnice I/34 je v celé délce 3235 m vedena v extravilánu v kategorii S 11,5/70. Šířka zpevnění komunikace je 10,50 m, tj. jízdní pruhy 2 x 3,50 m plus zpevněná krajnice včetně vodících proužků 2 x 1,75 m. Směrové vedení přeložky silnice I/34 je dáno potřebou obejít východně obec Česká Bělá.

Maximální podélný sklon je 5,80%, minimální 1,50%. Základní příčný sklon je střechovitý 2,50%, ve směrových obloucích je proveden dostředný sklon.

Konstrukce komunikace je navržena ve složení

 • Asfaltový koberec mastixový SMA 11 S 40mm
 • Spojovací postřik modifikovaný PS, EK – M 0,25 kg/m2
 • Asfaltový beton hrubý mod. ACL 16 S 70mm
 • Spojovací postřik modifikovaný PS, EK – M 0,25 kg/m2
 • Obalované kamenivo ACP 22 S 90mm
 • Postřik spojovací PI, EK 0,25 kg/m2
 • Postřik infiltrační PI, EK 0,60 kg/m2
 • Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200mm
 • Štěrkodrť ŠD 250mm

Celkem min. 650mm

Odvedení povrchových vod je provedeno příčným sklonem komunikací do silničních příkopů. Na stavbě probíhaly rozsáhlé zemní práce, včetně sanačních. V místech vysokého násypu před estakádou z obou stran je provedena tzv. těžká sanace. Jinak se jednalo převážně o zlepšování zeminy pojivy.

Základní údaje o estakádě

Dvoutrámový monolitický most z předpjatého betonu. Spojitý nosník o sedmi polích s rozpětími 32,0+5x42,0+32,0 m. Opěry masivní. Založení pilířů i opěr hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách D1200.

 • Délka přemostění 271,600 m
 • Délka mostu 289,400 m
 • Délka nosné konstrukce 276,000 + 0,600 = 276,600 m
 • Rozpětí jednotlivých polí32,0+5x42,0+32,0 m
 • Šikmost mostu 100 gr.
 • Šířka mezi svodidly 11,50 m
 • Šířka průjezdního prostoru 11,50 m
 • Šířka průchozího prostoru 0,75 m : 0,75 m
 • Šířka mostu mezi zábradlími 12,75 m
 • Výška mostu 27,0 m
 • Stavební výška (mostovka) 2,605 m
 • Plocha mostu 14,50 x 276,60 = 4 010,7 m2

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Hlavním účelem stavby bylo převedení veškeré dopravy mimo obec Česká Bělá, čímž došlo k výraznému snížení negativních vlivů dopravy (zatížení, exhalace, vibrace a hluk) na životní prostředí a na život v obci. Výstavba obchvatu zrychlila a hlavně zpřehlednila průjezd kolem obce Česká Bělá, přes kterou před vybudováním obchvatu proudila veškerá těžká doprava jedoucí po vytížené silnici I. třídy č. I/34. Stavba se nedotýká žádné obytné zástavby a technické řešení stavby zmírňuje dopady na území, protože most přechází nad údolím v dostatečné výšce. Architektonické řešení stavby nenarušuje ráz okolní krajiny.

Ocenění

 • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2010

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru