Gymnázium Chotěboř - přístavba pavilonu tělesné výchovy s učebnami

Zobrazeno: 1246x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou
MajitelKraj Vysočina
Hlavní projektantPROJEKT - sdružení, Světlá nad Sázavou
Hlavní zhotovitelPKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Urbanisté řešení a architektonické řešení

Objekt je navržen tak, aby nerušil vzhled historické budovy gymnázia a naopak ho vhodně doplňoval. Z tohoto důvodu byl navržen prosklený spojovací krček mající za úkol opticky oddělit stavbu od jinak architektonicky koncipované původní budovy gymnázia.

Dispoziční řešení

Jedná se o přístavbu pavilonu tělesné výchovy s odbornými učebnami, která je spojovacím krčkem propojena s původní budovou Jiráskova 637. Velká tělocvična má rozměry (20,5 x 40,5) m, je ji možné rozdělit elektricky spouštěnou oponou na dvě stejně velké části, je doplněna lezeckou stěnou o ploše cca 100 m2, je určena především k výuce kolektivních sportů a míčových her (basketbal, volejbal, florbal, futsal, badminton). Malá tělocvična o rozměrech (10 x 18) m, je opatřena zrcadly, je určena k výuce gymnastiky, aerobiku, stolního tenisu apod., moderní plně vybavená posilovna umožňuje výuku cca 15 žáků. Součástí pavilonu je potřebné zázemí (3 šatny se sprchami, 2 nářaďovny, 3 kabinety učitelů, WC, apod.). Zázemí pro výuku tělesné výchovy je využíváno Gymnáziem Chotěboř a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř. V poschodí přístavby pavilonu TV jsou pro Gymnázium Chotěboř výukové prostory pro fyziku (odborná učebna, laboratoř, kabinet učitelů, sklad učebních pomůcek) a odborná učebna pro výuku podporovanou počítači (včetně kabinetu učitele a správce počítačové sítě). Přístavbou pavilonu tělesné výchovy Gymnázium Chotěboř získalo bezbariérový přístup (výtah do 1. patra).

Konstrukční a materiálové řešení

Základové konstrukce

Základové pasy a základová deska jsou z betonu C 16/20. Pod pasy a základovou deskou je hutněný podsyp ze štěrkodrtě tl. 150 mm. Základová deska je vyztužena Kari sítí 5/150-5/150 mm. Základové pasy jsou po obvodu zatepleny expandovaným polystyrenem tl. 50 mm. Nové základové pasy byly propojeny se stávajícími základovými pasy gymnázia ocelí pr. 14 mm délky 800 mm (8 ks/m2 základového pasu).

Svislé nosné konstrukce

Hlavní svislou nosnou konstrukcí je obvodové zdivo z keramických pálených cihel tl. 490 mm. Obvodové zdivo bylo od původního cihelného zdiva Gymnázia oddilatováno lepenkou tl. 4 mm. V prostoru malé tělocvičny jsou meziokenní pilíře v obvodovém zdivu navrženy z cihel plných. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem z keramických cihel tl. 300 a 250 mm. Z důvodu akustických je zde použito i zdivo akustické (jedná se o zdivo ze šalovacích tvárnic zalité betonovou směsí). Další nosnou konstrukcí jsou svislé sloupy v prostoru spojovacího krčku v I.NP i II.NP. Sloupy jsou betonové s výztuží dle v.č. S9. Zdivo výtahové šachty je sendvičové z důvodů omezení akustického zatížení prostor při provozu výtahu. Obvodové zdivo tělocvičny provedené z akustického zdiva tl. 300 mm. Překlady nad dveřními a okenními otvory jsou nosné keramické ze systému výrobce keramických cihel. Statickým posouzením byly dále použity ocelové překlady nad okenními či dveřními otvory. Ocelové překlady jsou z důvodu vyšší únosnosti.

Svislé nenosné konstrukce

Vnitřní nenosné zdivo je z keramických příčkovek tl. 65 a 115 mm zděných na MC 10. Malá část příčkového zdiva je v prostoru ozvučovací kabiny z klinker cihel se zapuštěnou šedou spárou. V příčkách tl. 115 mm je nad dveřními otvory osazení nenosných plochých keramických překladů. Z důvodu větší výšky nenosných příček v prostoru I.NP jsou základové pasy i pod příčkami. Kotvení vnitřního nosného i příčkového zdiva je provedeno pomocí ocelových kotev vložených do spár zdiva.

Stropní a střešní konstrukce

Strop nad I.NP i II.NP je z předpjatých stropních panelů tl. 320 mm. Spáry panelů jsou zality betonem C 16/20 s vložením zálivkové výztuže R14. Strop nad I.NP v místě spojovacího krčku je od původní budovy oddilatován lepenkou tl. 4 mm. Stavba je ztužena železobetonovými věnci. Součástí věnců jsou na několika místech ve II.NP i ocelové překlady nad okenními či jinými otvory. V těchto případech nahrazují ocelové profily spodní nosnou výztuž věnce. Střešní konstrukce je ve trojím provedení. Prostor velké tělocvičny je zastřešen lepenými lisovanými přímopasými nosníky o průřezu 200/1800 mm (GL24h). Na vazníky jsou položeny vaznice a krokve zajišťující výšku větraného prostoru. Dvoupodlažní výuková část je zastřešena dvěma pultovými střechami. Nosné konstrukce těchto střech jsou z lepených dřevěných profilů. Nosná část střešní konstrukce pultové střechy nad spojovacím krčkem v I.NP je opět z lepených dřevěných profilů. Jako střešní krytina je zvolen titanzinkový plech tl. 0,8 mm.

Schodiště a rampy

Mezi I.NP a II.NP je železobetonové schodiště s keramickým obkladem. Schodiště je uloženo na stropní nosníky ve stropě II.NP a na mezipodestový nosník. V I.NP je schodišťové rameno osazeno na základovou desku tl. 150 mm. Zpevněné plochy v okolí navrhované stavby umožňují pohyb zdravotně postižených občanů.

Obvodový plášť

Vnější omítka je vodoodpudivá silikátová na minerální bázi probarvená v základu. Součástí fasády jsou i umělecké artefakty vystupující z fasády. Jako architektonické prvky jsou obklady z lícových ražených pásků o rozměru 206x67x23-25 mm.

Výplně otvorů

Výplně vnějších otvorů jsou plastové a hliníkové. Hliníkové stěny jsou celoprosklené. Vnitřní dveře jsou dýhované plné či částečně prosklené. V místech vyššího zatížení dveří (zejména vodou) jsou mechanicky odolné dveře s povrchem ze střednětlakého laminátu.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Díky výstavbě nové tělocvičny byla vyřešena absence kvalitního sportoviště potřebného pro výuku tělesné výchovy ale i sportovního vyžití veřejnosti, která trvala desítky let. Aby byla problematika výukových prostor vyřešena komplexně, proto požadovala i odborné učebny, konkrétně se jedná o odbornou učebnu fyziky, včetně laboratoře fyziky a odbornou učebnu s počítači Přístavbou tělocvičny, odborných učeben a laboratoří, byla problematika výukových prostor chotěbořského gymnázia vyřešena komplexně a došlo tak ke zkvalitnění a modernizaci výuky studentů. V rámci přístavby tělocvičny a učeben byl zároveň vyřešen i vzhled Jiráskovy ulice, ve které byly nově provedeny zpevněné plochy a vznikla zde také nová parkovací místa. Při návrhu nové budovy byla jednoznačná snaha o vytvoření nenásilného spojení dvou objektů s odlišným architektonickým základem a časovou vzdáleností 100 let. Společně s historickou budovou gymnázia by se měl stát trvalou hodnotou města Chotěboř.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru