Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, oprava a sanace fasády

Zobrazeno: 1322x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelDětský domov Nová Ves u Chotěboře
Hlavní projektantQATROSYSTEM, spol. s r.o., Havlíčkův Brod
Hlavní zhotovitelQATROSYSTEM, spol. s r.o., Havlíčkův Brod

Více o stavbě…

Urbanistické a architektonické řešení

Objektem pro stavbu je Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře. Budova se nachází v prostředí parku na západní periferii obce Nová Ves u Chotěboře. Zámek byl vídeňskými staviteli postaven v roce 1880 pro c.k. rybmistra barona Roberta Mayraua. Objekt nahrazuje původní zámeckou reprezentativní budovu rodu Kapounů ze Zubří a Chvojkova z roku 1709. Výstavba zámku v době historismu určila v té době oblíbený novorenesanční sloh, podepřený snahou stavitelů zbudovat kopii císařského Schönbrunnu, svoji tvář si v možné míře zachoval dodnes. Budova je osazena na vyvýšeném místě v srdci téměř sedmihektarového parku anglického typu. Celý areál parku se zámkem je od roku 1950 veden jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Objekt má dvě nadzemní podlaží, z části využité podkroví a je částečně podsklepen. Dispoziční řešení vychází z plánovaného účelu využití při realizaci, tj. obytný reprezentativní dům pro rodinu a služebnictvo. Od roku 1952 je využití výhradně pro dětský domov, dispoziční řešení bylo pro tento provoz upraveno bez výrazných stavebních zásahů. Konstrukční systém objektu je podélný stěnový, zdivo z cihel v kombinaci s kamenem. Stropy suterénu cihelnými klenbami, lokálně i do kamenných oblouků. Cihelné klenby také v obou nadzemních podlažích v hlavní chodbě a nad vstupní halou. Ostatní stropní konstrukce dřevěné trámové se záklopem a násypem. Balkón na JV straně z kamenných desek, uložených na kamenných krakorcích. Hlavní i vedlejší vnitřní schodiště kamenné vřetenové. Terasa na JV straně navazuje dvojicí půlkruhových kamenných schodišť na park. Záměrem realizované stavby je oprava vnějších omítek bohatých na štukatérskou výzdobu a kamenné prvky, generální rekonstrukce terasy a okapových chodníků, odvod dešťových vod a nové řešení jejich likvidace.

Za celou existenci stavby nebyla na fasádě a vnějších prvcích objektu prováděna hodnotná údržba popř. oprava. Hlavní problém představovaly dešťové žlaby a svody, jejichž poruchami vznikly na fasádě rozsáhlé a zásadně poškozené oblasti s opadanými omítkami a do hloubky narušeným zdivem. Obdobný problém se vyskytl u terasy a okenních parapetů, kde v důsledku nevhodného odvodnění bylo silně narušeno přilehlé zdivo. Samotná terasa byla v důsledku prosakující a vzlínající vody v kombinaci se salinitou v dezolátním stavu. Další poškození fasád bylo v průběhu let způsobeno např. při výměně oken, či při neodborných lokálních opravách. V oblasti soklů vznikaly poruchy nedůsledným odvodem povrchových vod.

Konstrukční a materiálové řešení

Oprava a sanace obvodového pláště byla navržena a realizována s ohledem na maximální zachování původního vzhledu budovy.

A - Oprava vnějších omítek štukových

Původní vnější omítky ve složitosti členění fasády 5-7 byly na porušených a nesoudržných místech odstraněny a nahrazeny v autentickém vzhledu novými vápennými omítkami. V soklové části a ve spodní části 1.NP byly původní vnější omítky odstraněny ve 100% plochy, následně bylo zdivo očištěno a opatřeno vícevrstvými sanačními omítkami provedenými ve shodě s požadavky směrnice WTA. U těchto omítek bylo nutné důsledně dodržet technologické přestávky pro zrání a proschnutí omítek vzhledem k profilaci patní a soklové římsy a vyrovnání plochy porušeného cihelného zdiva. V soklové části byla na všech pohledech provedena proškrábáním v omítce obdélníková bosáž, která při předchozích opravách nebyla zachována. Štukatérské prvky bylo nutné zcela očistit od barev a opravných štuků až na původní plochu odlitku případně profilu prvku. Ty byly následně opraveny a doplněny spec.štuk. hmotami. Chybějící prvky byly nahrazeny replikami zhotovenými dle sejmutých části. Nátěr vnějších omítek byl proveden silikátovou fasádní barvou a to po předchozí penetraci ploch silikátovým fixativem. Pro výběr odstínů barev na fasádní plochu, štukatérské prvky a erby byl proveden opakovaný výběr ze vzorků pro dosažení autentičnosti s původním barevným řešením.

B - Oprava kamen. soklu

Kamenný sokl byl při předchozích lokálních opravách soklových omítek v části plochy opatřen VC nástřikem a cementovým nátěrem, který sice "sjednotil vzhled plochy soklu" ale zcela zakryl původní charakter kombinace nárožního a soklového kamen. zdiva s omítkou profilovanou do tvaru prvků kamen. soklu. Při prováděné opravě a sanaci fasády byly odstraněny dodatečně provedené omítky a nátěry z jednotlivých kamenů soklu pemrlováním. Následně byla provedena oprava kamenickými hmotami sjednocující opravená místa s původními částmi kamene a exponované plochy byly napuštěny zpevňovačem. Stejným způsobem byla provedena oprava kamen. parapetů výplní otvorů, konzolového balkónu, vnějších schodišťových stupňů a ostatních kamen. prvků umístěných v ploše fasádě.

C - Zámečnické konstrukce

Kovaná zábradlí terasy a balkónu byly demontovány a v kovářské dílně byla provedena jejich kompletní repase vč. doplnění chybějících částí, nátěr byl proveden kovářskou matnou barvou. Ozdobné hlavice táhel byly na místě očištěny od barev a opatřeny nátěrem kovářské matné barvy.

D - Rekonstrukce terasy

Terasa budovy byla zcela v nevyhovujícím stavu a tvarově poškozena předchozími opravami. Z tohoto důvodu bylo provedeno její kompletní rozebrání a následná replika v původním tvaru a vzhledu. Pro realizaci byla využita původní dokumentace stavby.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Tato stavba "Oprava a sanace fasády" je zajímavá především v maximální snaze provést citlivou opravu se zachováním původního výrazu budovy.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru