Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu

Zobrazeno: 1363x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPSJ, a.s., Jihlava
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelDětské centrum Jihlava, příspěvková organizace
Hlavní architektART PROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava
Hlavní zhotovitelPSJ, a.s., Jihlava

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Rozšíření kapacit odborných pracovišť Dětského centra v Jihlavě bylo navrženo samostatnou přístavbou komunikačně propojenou se stávajícím objektem. V rámci stavebních prací na nové přístavbě byly také řešeny stávající plochy kolem objektů, byly vybudovány nové komunikace jak pro pěší tak pro automobily a provedena nová výsadba zeleně.

Architektonické řešení

Budova přístavby je řešena jako dvoupodlažní s pochozí terasou v úrovni druhého nadzemního podlaží, zastřešená pultovou střechou. Objekt je orientován svou podélnou osou kolmo ke stávající budově Dětského centra, propojen je se stávající budovou proskleným krčkem v úrovni druhého patra přístavby. Hlavní architektonický ráz budovy se návštěvníkům naskytne při vstupu z hlavní komunikace navazující na Jiráskovu ulici, především z větší části prosklený roh navazující na plochu keramického obkladu provedeného po úroveň prvního patra. Tento obklad probíhá po celé délce objektu až k části navazující na venkovní terén. Ta přechází v pochozí terasu ve druhém patře, jejíž prosklené zábradlí vybíhá navíc do stran na šikmé opěrné stěny. Obklad nejen snižuje hmotu stavby, ale také barevně navazuje na masivní přesah střechy tvořený dřevěným palubkovým obkladem. Spád pultové střechy je zvolen od hlavní jižní, tedy přístupové fasády k protilehlé severní straně. Na první pohled tak vynikne celková silueta stavby. Architektonický ráz je navíc umocněn již zmíněným z větší části proskleným propojovacím krčkem mezi stávající budovou a novou přístavbou. Nová přístavba je barevně sladěna s ohledem na stávající budovu.

Dispoziční řešení

První patro přístavby je určeno pro fyzioterapeutickou a rehabilitační činnost s dětmi. K tomuto účelu jsou zde vybudovány ordinace, herna a prostor vodoléčby s vířivou vanou. Nachází se zde rovněž pokoj pro matku s dítětem umožňující krátkodobé ubytování v rámci léčebných procedur. Samozřejmostí jsou technické prostory potřebné pro provoz objektu.Druhé patro je převážně určeno pro obsluhující personál. Kromě těchto prostor se zde nachází velká školící místnost sloužící pro odborné přednášky a konzultace zdravotnických odborníků s rodiči hendikepovaných dětí. Na tuto místnost navazuje terasa umožňující přímý výstup na terén.

Konstrukční a materiálové řešení

Objekt je konstrukčně řešen jako podélný trojtrakt zastřešený nad dvěma třetinami půdorysné plochy pultovou střechou. Zbývající třetina je provedena jako pochozí terasa. Propojovací krček je řešen jako lehká montovaná konstrukce s opláštěním. V projektu bylo původně uvažováno s provedením nosných a obvodových stěn ze systému Velox, tj. betonových litých stěn. V průběhu realizace byl tento systém nahrazen z důvodu klimatických podmínek při výstavbě za systém Ytong, tj. porobetonové tvárnice s přizdívkou z tepelně izolačního porobetonu Multipor. Nosná konstrukce krovu je z požárního hlediska z důvodu užívání osob do tří let navržena z nehořlavých materiálů, tj. nosné ocelové válcované prvky doplněné dřevem. Propojovací krček je rovněž proveden z ocelových válcovaných profilů, konstrukce stropu a střechy je provedena nabetonávkou na trapézovém plechu. Povrchy vnějších konstrukcí provedeny formou probarvených omítek, u přístavby doplněny keramickým obkladem v úrovni prvního patra.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Přístavbu rehabilitačního pavilonu se podařilo architektonicky zakomponovat do okolí stávající budovy. Svým účelem a charakterem provozu se jedná o jednu z mála staveb v regionu, ale svou potřebou a důležitostí jistě o nic méně hodnotnou. Vybudováním tohoto objektu se dostalo pomoci a péče hlavně těm, kterým nebyl doposud osud příliš nakloněn. Svým pojetím, vybavením a poskytovanými službami je nejen přínosem v oblasti péče o děti, ale i reprezentativní budovou pro budoucí stavby podobného zaměření. Zajímavostí je, že vlastní stavba byla realizována v krátkém období a již po roce od započetí stavebních prací tak mohla uvítat své první uživatele z řad dětí, pro než je přístavba rehabilitačního pavilonu především určena.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru