Výrobní hala PKS MONT a.s., Žďár nad Sázavou

Zobrazeno: 3481x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou
MajitelPKS MONT, a.s., Žďár nad Sázavou
Hlavní architektSANTIS a.s., Žďár nad Sázavou
Hlavní zhotovitelPKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Hlavním výrobním programem společnosti PKS MONT, a.s. je výroba oken a dveří.

Urbanistické řešení

Novostavba výrobní haly je navržena v urbanistickém souladu průmyslové zóny Jamská ve Žďáře na Sázavou v sousedství staveb firem ARROW, COOPER a PKS INPOS. Firemní areál se skládá z výrobní haly H1 a H2, obchodně-správní budovy a zpevněných ploch. Dopravní obslužnost je vyřešena úpravou stávajícího sjezdu z veřejné komunikace, novým sjezdem z parkoviště a chodníkem s bezbariérovými prvky.

Architektonické řešení

Architektonicky je stavba průmyslové haly řešena jako jedna hmota s rovnou atikou o výšce +8,500m, která má tvar výrazné plošné kostky, povrchy fasád jsou navrženy z kovových panelů v odstínu hliníkovém s vlnitou profilací v kombinaci s prosklenými plochami a pohledovým betonem. Budova řízení výroby je obložena kovovými deskami v odstínu břidlicově černém. Rozhodující pohledová strana z ulice Brněnská zahrnuje štítovou fasádu hlavní hmoty (budovy řízení výroby) s dominantou „arkýře" se sklem a barevném odlišení (firemní červená). Výběr interiérových prvků respektuje charakter výrobní haly a výrobní prostor je koncipován jako maximálně variabilní.

Dispoziční řešení

Na hlavní výrobní plochu navazuje skladová plocha profilů, ocelové výztuže a kování s rampou pro příjem materiálu. Vlastní výroba probíhá na lince s částečnou automatizací provozu. Linka je kontinuální a je situována na celou délku výrobní plochy. Je rozdělena do pěti sekcí, které mají charakteristickou činnost pro výrobu výsledného produktu – plastového okna. Administrativní část je umístěna v tzv. „televizi", prostupující zdí a monitorující celý prostor haly. Jedná se o pomyslný mozek výroby a jsou zde umístěny kanceláře a potřebné zázemí.

Konstrukční a materiálové řešení

Základy – betonové základové patky na pilotách s hloubkou založení cca 4,50m – 7,6m pod ±0,000m. Svislé konstrukce – nosné konstrukce jsou tvořeny v každé hale příčnými rámy betonového skeletu. Rám skeletu je navržen s vetknutými sloupy a kloubově uloženým vazníkem, uložení sloupů na základy jako vetknutí do kalichů, ztužení pomocí bet.ztužidel. Obvodový plášť je navržen ze samonosných svisle kladených kovoplastických panelů s pož.odolností dle PTZ, v místě rampy z ŽB panelů. Vodorovné konstrukce – bezvazničkový systém s nosnou konstrukcí z trapézového plechu s krytinou z plastové fólie. Vodorovné ztužení skeletu je v úrovni střechy zapomoci ztužidel a světlíkových obrub. Podlaha - betonová s otěruvzdorným vsypem, technologie provádění laserscreed s rozptýlenou výztuží. Zastřešení – plochá sedlová střecha se spádem 5,0%. Konstrukce střechy je jednoplášťová s parotěsnou vrstvou, střešní krytina povlaková z 1x fólie tl.1,5-1,8mm. Tepelný izolant z polystyrénu. Odvodnění vnitřní s atikou. Systém větrání přirozený (okny, světlíky) a nucený zvlášť pro letní a zimní období.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Výrobní areál propojuje výrobní provoz a řízení v jeden funkční celek. V hale je věnován dostatečný prostor technologii a samotnému procesu výroby, ale i administrativní části. Snahou nebylo vytvořit oddělený provoz a exponované kanceláře, ale najít míru možného vzájemného propojení, které respektuje požadavky řízení, výroby i administrativy, ale hlavně lidí, kteří v tomto moderním provozu pracují. Vznikl tak výrobní objekt, ve kterém je při plném výkonu nejvyšší kapacita výroby osm tisíc kusů vyrobených oken za měsíc.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru