Rozšíření sítě cyklostezek v Jihlavě

Zobrazeno: 2381x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelEUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Jihlava
MajitelStatutární město Jihlava
Hlavní projektantčást Pístov: Ing. Slavomír Langmajer, Ateliér ALFA s.r.o., Jihlava
Druhý projektantčást ul. Havlíčkova: Ing. Adolf Jebavý, ateliér ADOS, Brno
Hlavní zhotovitelEUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Jihlava

Více o stavbě…

Část Pístov

Trasa cyklostezky a chodníku je vedena podél levé strany stávající silnice, místy se mírně odklání a je oddělena příkopem nebo zeleným pásem. Délka cyklotrasy a chodníku je 1,026 km a šířka včetně obrubníků 4,5 m. Povrch chodníku je ze zámkové dlažby šedé 1 075m2 (v místě garáží asfaltový 361,2m2), hmatný pás z reliéfní dlažby červené 314m2, povrch cyklostezky je asfaltobetonový tl.40 mm 2 544,4m2. Z důvodu stabilizace svahů jsou provedeny 4 opěrné zdi výšky od 0,5 do 1,2 m v celkové délce 133,9 m. Odvodnění cyklostezky a chodníku – 1 větev hydrobloky v délce 70 m do zatrubněného příkopu bet. potrubí DN 600 s výústním objektem, 2 větev se 12 dvorními vpustmi do kanal.potrubí DN 200 v celkové délce 400 m a polymerbetonovým žlabem RONN v délce 30 m. V trase cyklostezky a chodníku byla částečně demolována stávající hala s následným vybudováním nové štítové zdi, oplocení a vjezdové brány. Cyklostezka a chodník je osvětlen v celé trase pomocí 27 lamp a uličními svítidly s refraktorem s výškou stožárů 6 – 8 m. Napájení zajišťují nové rozvaděče na ul. Telečská a v Pístově-náves.

Část ul. Havlíčkova

Trasa společné komunikace pro chodce a cyklisty v délce 119,55m, šířce 2 m s asfaltobetonovým povrchem tl. 12 cm je vedena mimoúrovňově pod mostem stávající komunikace ul. Havlíčkova jako dvoupruhá obousměrná na rozšířeném břehu řeky Jihlavy. V rámci rozšíření břehu pod mostem je provedena opěrná ŽB zeď v délce 60,5 m s proměnnou výškou 1,2 – 2,5 m a osazeným ocelovým zábradlím v=1,3 m v celkové délce 74,5 m. V rámci budování opěrné zdi bylo rozebráno a nově provedeno stávající břehové opevnění z lomového kamene uloženého do betonu 100 m2. Komunikace pro chodce a cyklisty je osvětlena 2 stožáry s lampami a uličními svítidly s refraktory, výška stožárů 4 m a 5 svítidly umístěnými na stěně mostovky, která je opatřena novou omítkou.

Návrh přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba cyklistických stezek vhodně doplnila stávající silniční městskou síť a zvýšila bezpečnost cyklistů i chodců, neboť výjezd z Jihlavy směrem na Pístov neměl před výstavbou cyklistické stezky žádnou alternativní variantu pro chodce i cyklisty než po stávající silnici. Z hlediska bezpečnosti je vhodně vyřešena i část stezky v ul. Havlíčkově, kde je křížení se silničním mostem provedeno mimoúrovňově. Stezka je využívána nejen pro turistický cyklistický provoz, ale i pro rychlejší spojení občanů z periferie Jihlavy s centrální částí města.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru