Zobrazeno: 2962x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPSJ, a.s., Jihlava
MajitelStatutární město Jihlava
ProvozovatelZoologická zahrada Jihlava
Hlavní architektDr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček
Hlavní projektantFORTIS spol. s r.o., Jihlava
Hlavní zhotovitelPSJ, a.s., Jihlava

Více o stavbě…

Urbanistické řešení a charakteristika území stavby

Prostor staveniště byl dán bezprostředním okolím původního areálu medvědů, který byl od jihozápadu ohraničen páteřní komunikací a ze severozápadu oplocením výběhu pro rysy. Na jihovýchodní straně je pás voliér s dravými ptáky a s malými kočkovitými šelmami. Nad stávajícím výběhem je původní cestní síť a voliéra jeřábů. Plocha staveniště byla definována svažitým skalním masivem, který byl ohraničen po obvodu stěnami. Stávající vzrostlé stromy byly většinou ponechány.

Základní údaje o stavbě a architektonické řešení

Stávající výběh medvědů byl začleněn do východního svahu lesoparku Heulos a byl vytvořen jako otevřený amfiteátr. Pro jeho vybudování byl použit odhalený skalní masiv, který byl doplněn betonovými platy. Předkládané řešení přemisťuje původní ubikace medvědů do nově zrealizovaného objektu tak, aby zvířata byla v lepším kontaktu s návštěvníky. Stavba tvoří tzv. obrácený amfiteátr s rozšířeným výběhem pro medvědy, který je doplněn o malý amfiteátr pro vyhlídku do expozice. Z objektu ubikací je několik přístupových cest do hlavního výběhu, který je tvořen jakoby kruhovou výsečí zakončenou náhorní plošinou s jeskyní v podélné ose. Z pohledu zdola je v levé části jeskyně vodní pramen, který vyvěrá v levém zadním rohu a voda, z něj pramenící, stéká v mohutném proudu po skalních římsách do dvou propojených jezer v dolní části výběhu. Celý vnitřní i vnější prostor nového výběhu je tvořen iluzí skalních masivů. Jedná se o mohutné betonové bloky, které jsou povrchově upraveny jako žulový masiv sloupcovitého tvaru. V severozápadním skalním masivu jsou vytvořeny dvě průrvy, které jsou opatřeny sklem. Tyto slouží jako pozorovací průzory pro návštěvníky. Naopak v severovýchodním rohu expozice je vytvořeno ze skleněného válce další pozorovací místo. Celá kompozice výběhu je přizpůsobena tak, aby navozovala stav iluze přírodní indonéské scenerie, jež se blíží co nejvíce reálnému prostředí, ve kterém se chovaná zvířata volně pohybují. Nově vybudovaná skalní kompozice je vhodně doplněna „kamennými morénovými poli" a mohutnými stojícími a ležícími fragmenty velkých stromů. Stékající voda je v různých úrovních zadržována přirozenými prohlubněmi a jezírky a je nedílnou součástí tohoto výběhu. Tvoří zvukově reálnou kulisu a vytváří dostatečně kvalitní prostředí mikroklimatu indonéské džungle. Z původních staveb, resp. z jejich fragmentů byly vytvořeny vyhlídkové terasy. Expozice byla doplněna visutými lávkami a mosty pro přístup návštěvníků na terasu. Součástí rekonstrukce byla i oprava kamenného schodiště a stávající cestní sítě. Jako kompoziční součást nového pavilonu pro medvědy slouží na tři části rozlomený mohutný kmen sekvoje, který je vyroben z reliéfního betonu. Pařez tohoto stromu slouží jako venkovní voliéra pro výrečky. Střední kmen vytváří stín pro lepší pohled do vnitřních částí ubikace. Poslední část kmenu je novou vyhlídkou do stávajícího výběhu klokanů. Za zásadní připomenutí stojí jistě fakt, že výsledný efekt předkládaného řešení rekonstrukce byl závislý na maximálně věrném zvládnutí iluze reálného indonéského prostředí a v naprosto první řadě pak, na maximálně věrném zvládnutí stavebních detailů „Skalních masivů sloupovitých sopečných tufů metamorfovaných přirozeným působením agresivity subtropického klimatu".

Dispoziční a provozní řešení

Jihozápadní část areálu je vytvořena jako nová stavba ubikací, která je rozdělena do jednotlivých provozních částí. Jedná se o tři ubikace malajských medvědů a jeden manipulační prostor se zázemím pro ošetřovatele. Na střeše objektu je umístěn malý stupňovitý amfiteátr, který je orientován do centrální části výběhu. Severozápadní část je tvořena stěnou výběhu a schodištěm, které je upraveno s nově koncipovanými vyhlídkami. Západní stěna je pojednána, jako ostatně zbývající stěny, jako skalní masiv lávových tufů, a to ve formě polorozpadlých žulových sloupů a komínů. Severovýchodní část areálu (bývalá ubikace medvědů) je zbudována jako „skalní sluj" se dvěma propojenými jeskyněmi s náhorní plošinou a s průrvou, ve které je pramen vodopádu. Jihovýchodní část je nejvíce postižena stavebními úpravami kamenného schodiště a je zde zbudována šachta na čerpadlo vody z vodopádů a z jezer. Centrální část výběhu je tvořena plochou původního výběhu medvědů, který byl rozšířen, a to východním směrem a zabírá tak jednu sekci původního výběhu divokých koček. Plocha je upravena tak, že došlo k odhalení skalního podloží. Celkový dojem z nového výběhu navozuje atmosféru malajské horské scenérie v džungli, k níž nám dopomáhá celkové zasazení výběhu do zeleného masivu vzrostlých stromů. Výběh a jeho bezprostřední okolí bylo nutné vhodně doplnit kompoziční zelení, kamennými solitéry a drobnou dřevěnou architekturou. Stavební objekty, ve svých dispozicích, nejsou přístupné veřejnosti. Návštěvníci tohoto pavilonu mají spoustu možností jak pozorovat chovaná zvířata z okolních prostorů a k tomuto účelu zřízených ploch. Manipulace se zvířaty a jejich bezpečný transport je řešen vždy z k tomuto účelu vybudovaných ploch či ze zázemí ošetřovatelů. V ubikaci medvědů je trvale na trase z ubikací umístěna transportní klec, aby bylo možné medvědy kdykoliv odchytit a zkontrolovat jejich zdravotní stav nebo je připravit na transport. Plochy určené pro pohyb ošetřovatelů tzv. manipulační plochy slouží k přístupu ošetřovatelů, a to za účelem čištění a sanitace jednotlivých ubikací, ale i k dopravě potravin pro zde chovaná zvířata. V neposlední řadě slouží i k podávání vitaminů a různých potravinových doplňků.

Stavebně technické řešení

Rekonstrukce pavilonu je pojata jako očištění stávajících staveb, jejich částečné odstrojení a jejich doplnění o provozní objekty a ubikace, vč. vodních ploch a betonových skal s povrchovou úpravou z umělého kamene. Nové stavební objekty byly provedeny z tvarovaného monolitického betonu, který je v místech ubikací zvířat zateplen a doplněn otopnou soustavou. Jednotlivé železobetonové konstrukce stěn a stropů jsou důsledně přizpůsobeny skalnímu masivu. Dělící příčky v prostoru ubikací jsou navrženy jako monolitické. Podlahy ubikací jsou tvořeny litým drátkobetonem. Veškerá skla jsou bezpečnostní. Mohutné kmeny stromů jsou zakotveny do vrtaných jam. Součástí rekonstrukce byla oprava a doplnění stávající infrastruktury a liniových sítí. Jako součást volného výběhu je umělý vodopád, morénová pole s tekoucí vodou a dvě propojená jezírka, která jsou zásobována vodou, která je hnána výkonným čerpadlem s hranicí proudu vody 30 l/s což znamená, že celou kaskádou se prožene 1.800 litrů vody za jednu minutu. Vlastní čerpadlo je osazeno do k tomuto účelu vybudované a zvukově odizolované šachty a je doplněno výkonným vodním kalovým filtrem a třícestným přepouštěcím ventilem.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění

Medvědinec v ZOO Jihlava je unikátní stavbou, která turisty hojně navštěvované jihlavské zahradě vrátila tradiční medvědí obyvatele a stala se jednou z jejích největších lákadel. Nová velkoryse pojatá expozice koresponduje s požadavky na chov zvířat, pohodlí návštěvníků a atraktivní vzhled. Ten je zcela v souladu s dynamickým rozvojem této zahrady a moderními stavbami, které v ní v posledních deseti letech vznikly. Párek medvědů malajských ve svém výběhu našel příjemné prostředí s velkou proudící vodou a skalními průrvami. To vše dokonale evokuje přirozené prostředí zvířat. Nová expozice je příjemná i z pohledu početných návštěvníků jihlavské ZOO. Umožňuje totiž pohodlné pozorování medvědů malajských nejen v jejich venkovním výběhu z atraktivní terasy, ale též díky průhledům umístěným v dutině umělého kmene sekvoje i v jejich soukromí. Dílo nominujeme do prestižní soutěže Stavba Vysočiny i z odborného hlediska, neboť vzhledem ke své profesní náročnosti a použití specifických prvků vyžadovala intenzivní spolupráci trojúhelníku dodavatel stavby – projektant – provozovatel.

Virtuální prohlídka

JIhlava medvědinec

Ocenění

  • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2009

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru