Zobrazeno: 4161x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelCOLAS CZ, a.s., závod Jih, provoz Žďár nad Sázavou
MajitelKraj Vysočina, Jihlava
ProvozovatelKSÚS Vysočiny, Žďár nad Sázavou
Hlavní projektantPROfi Jihlava spol.s r.o., Jihlava
Hlavní zhotovitelCOLAS CZ, a.s., závod Jih, provoz Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Silnice II/353 tvoří dopravní spojnici mezi krajským městem Jihlava a okresním městem Žďár nad Sázavou, je to významná regionální dopravní spojnice dvou center osídlení na Vysočině, která mimo jiné představuje i přímé napojení oblasti na dálnici D1.

Potřeba výstavby přeložky silnice II/353 v obchvatu obce Bohdalov, byla dána jejími nevyhovujícími parametry v průtahu obcí. Zejména se jednalo o následující závady: nevyhovující směrové poměry s ohledem na návrhovou rychlost a nedostatečné šířkové uspořádání nevyhovující požadavkům na bezpečnost a plynulost silničního provozu, stávajícím i výhledovým intenzitám dopravy.

Hlavním důvodem řešit trasu komunikace přeložkou (obchvatem) bylo především zajištění dostatečného jízdního komfortu na trase, odstranění negativních vlivů z dopravy na obyvatele obce, snížení negativních vlivů z dopravy na životní prostředí (hluk,exhalace,emise).

Investorem stavby byl Kraj Vysočina, budoucím správcem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, generálním projektantem firma PROfi Jihlava s.r.o. a generálním dodavatelem stavby se stala na základě výběrového řízení firma COLAS CZ, a.s., závod JIH, provoz Žďár nad Sázavou.

Nová komunikace II/353 byla navržena jako směrově nerozdělená silnice s neomezeným přístupem v kategorii S 9,5 / 70 se dvěma jízdními pruhy o šířce 3,5 m. Přeložka navazuje na již zrekonstruovaný úsek Bohdalov – Nové Veselí, silnice obchází obec severozápadně a v úseku Bohdalov – Rudolec směrově a výškově navazuje na stávající silnici II/353. Celková délka přeložky je 2,926 km. Stavba byla realizována celkovým nákladem cca 105 000 000,- Kč vč. DPH.

Stavba obchvatu byla dle projektové dokumentace členěna na jednotlivé stavební objekty: SO001 Příprava území, hlavní stavební objekty řady 100 – SO101,102,103,111,112,113,114 což jsou objekty hlavní trasy obchvatu, napojení obchvatu na stávající komunikaci II/353 a přeložky, úpravy stávajících místních komunikací a polních cest / celková plocha vozovek cca 29 000 m2, kubatury zemních prací – násyp cca 108 000 m3, výkop cca 78 000 m3 /. Dalšími stavebními objekty jsou přeložky stávajících inženýrských sítí vyvolané výstavbou obchvatu, a to zejména v oblasti křížení s místní komunikací u „cihelny" – SO301 Přeložka vodovodu, SO401,402 Přeložky vedení VN, NN a veřejného rozhlasu, SO411 Přeložka sdělovacího vedení, SO421 Přeložka vzdušného vedení VVN, SO501 Přeložka STL plynovodu, dále přeložky a úpravy meliorací v trase obchvatu SO302 a SO502 Přeložka VTL plynovodu v oblasti nového mostu na místní komunikaci „újezdská". Celá stavba byla dokončena pracemi na objektech SO002 Technická rekultivace a SO801 Vegetační úpravy.

Významnou součástí tohoto projektu bylo i vybudování třech mostních objektů: SO201 betonový monolitický třípolový most délky přemostění 29 m na přeložce místní komunikace „újezdská" / délka mostu 39m,délka nosné konstrukce 31m,rozpětí polí 9+12+9m,šířka mostu 8,1m, výška mostu nad terénem 5,6m, plocha nosné konstrukce 235,6m2 / a objekty SO202,203 mostní objekty vybudované technologií „tubosider" tj. uzavřený přesypaný ocelový rám z vlnitého plechu, pro převedení potoků a polní cesty / SO202- délka přemostění 5,32m, délka mostu 11,32m,volná šířka mostu 9,5m,šířka průchoz.prostoru pod mostem 2m,výška mostu 6,77m, SO203- délka přemostění 5,84m, délka mostu 14,78m,volná šířka mostu 9,5m,výška mostu 6,027m /.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Trasa stavby byla vedena v extravilánu v poměrně složitých podmínkách pro zakládání. Část trasy je vedena oblastí v okolí rybníka a místních vodotečí s podložím z rašeliny. Vrstvy rašeliny o mocnosti 3-5 m musely být z důvodu neúnosnosti nahrazeny sanacemi z lomového kamene a dalšími opatřeními- odvodnění, geotextílie apod. Naopak při těžení zářezů bylo nutno rozpojovat horniny tř.6-7 těžkými mechanismy. V hlavním zářezu cca v km 1,600 bylo nutno řešit odvodnění výronů spodní vody ze skalního podloží dodatečnými drenážemi.

Při stavbě byly splněny veškeré požadavky vznesené orgány ochrany životního prostředí – např. vybudování rámových propustů, vč. vydláždění a obrub, pro umožnení migrace obojživelníků v oblasti chráněných lagun u cihelny, úpravy vnitřních a přilehlých prostor mostních objektů SO202 a 203 vč. úprav koryt potoků apod.

Zajímavostí v oblasti dopravního značení je použití 4 kusů svislých dopravních značek „A12 Děti" doplněných výstražnými světly napájenými pomocí solárních článků. Toto opatření spolu s vybudováním osvětleného místa pro přecházení a přilehlých úseků chodníků výrazně zvyšuje bezpečnost chodců v oblasti křižovatky s místní komunikací „u cihelny".

Stavba obchvatu městyse Bohdalov značně zvýšila komfort, rychlost a plynulost provozu na významné dopravní spojnici města Žďár nad Sázavou s krajským městem Jihlavou tím, že nahradila zcela nevhodně směrově a šířkově vedenou původní trasu v průtahu obcí Bohdalov.

Stavba také významně kladně ovlivnila životní prostředí obyvatel v samotném městysu Bohdalov – značné snížení intenzity projíždějících vozidel má za následek zvýšení bezpečnosti obyvatel, snížení emisí, prašnosti a hluku apod.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru