Vstupní objekt Zoologické zahrady, Jihlava

Zobrazeno: 1788x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPSJ holding, a.s., Jihlava
MajitelStatutární město Jihlava
ProvozovatelZoologická zahrada Jihlava
Hlavní architektFORTIS, spol. s r.o.
Hlavní zhotovitelPSJ holding, a.s., Jihlava

Více o stavbě…

Umístění objektu vychází ze studie pro územní řízení "Rozvoj jihlavské ZOO". Jedná se o první část ze souboru staveb řešících rozšíření jihlavské ZOO od severovýchodu. Stavba zahrnuje vlastní vstupní objekt, jeho návaznost na parkoviště a řešení komunikačního propojení se stávajícím areálem ZOO. Dále je navržena úprava okolí objektu v souvislosti s dalšími etapami a provizorní řešení oplocení vstupní části. Přístup do nové části jihlavské ZOO je navržen ze stávající komunikace Brněnská přes nové záchytné parkoviště.

Urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické a architektonické řešení představuje jakousi "megalitickou vizi ležícího štíra v krajině", jehož mohutné tělo je symbolizováno právě řešeným vstupním objektem do nové části zoologické zahrady a který se rozprostírá na jihozápadním svahu přiléhajícímu k velkému lesoparku od severu a východu a od jihu volně navazuje na již zbudované záchytné parkoviště. Vlastní klepeta tohoto "štíra" tvoří dvě cesty v již dotvarované cestní síti budoucího areálu, které obepínají pahorek proti hlavní ose vstupu do zahrady a ocas se prolíná s centrální římsou záchytného parkoviště a je podpořen změnou zámkové dlažby u odstavných stání, které přiléhají k této římse. Celková megalitická vize je navíc umocněna řadou menhirů a dolmenů, které jsou umístěny v centrální ose objektu a která navíc důsledně prochází parkovištěm a horní částí nové zoologické zahrady.

Vlastní objekt je řešen rovněž jako megalitická stavba se stavebními prvky přírodních národů, které jsou důsledně, až provokativně zakomponovány do každého architektonického detailu a vytváří tak jednotnou koncepci stavby s maximálním uplatněním dřeva, kovu a omítnutého zdiva. Hlavní kompoziční osa celého areálu je ve vlastním objektu umocněna dvěma mohutnými "kly", sloupy, které tvoří pomyslný vstup do nového areálu a na kterých je zakotvena velká část nosných prvků krovu nad vstupem. Mezi těmito mohutnými kly je zavěšen měděný medailon se znakem Jihlavské ZOO a runovým nápisem a vlastní bránu uzavírá proti vstupu konexové sklo. Nový vstup do areálu je navíc doplněn třemi mohutnými kmeny stromů na kterých rovněž spočívá nemalá část nosných prvků krovu. Vlastní nástup návštěvníků do nové části ZOO je však řešen bočními vstupy a to kolem surrealisticky pojaté gondoly pokladny z aluminiového kovu a z konexového skla. Rovněž roletové mříže uzavírající objekt v prostoru pokladen jsou z bílého kovu. Vstupní turnikety a doplňující zábradlí jsou z nerezu a korespondují s pojetím pokladny. Na tento vstupní prostor navazuje tzv. vnitřní prostranství, ze kterého máme umocněný výhled do otevřené krajiny a do nové části zoologické zahrady. I vnitřní částí atria vstupního areálu prochází menhirové řady, které mizí za pahorkem ve výběhu surikat a antilop. Tato dominantní kompoziční řada menhirů tzv. kamenná osa areálu končí menhirovou branou, která později naváže na kompoziční osu budoucího výběhu žiraf.

Navržený objekt vstupu do areálu ZOO Jihlava je důsledně zakomponován do krajiny tak, aby harmonicky splynul, avšak aby na sebe zásadně upozornil každého návštěvníka a to i z výrazného nadhledu z nového Brněnského mostu.

Dispoziční řešení

Půdorys navrženého objektu tvoří nepravidelný ovál s nezastřešenou střední částí atria, tzv. prostranstvím. Stavba je rozdělena na čtyři přízemní, nepodsklepené objekty sjednocené do navrženého tvaru sedlovou střechou. Ovál uzavírá ze severu kamenná zídka oddělující atrium vstupního objektu od komunikací v areálu. V jednotlivých objektech je umístěno informační centrum v návaznosti na hlavní (celoroční) pokladnu, prostor pro rychlé občerstvení, dále sociální zařízení pro veřejnost a personál a prostor pro propagaci. Ve dvou samostatných prostorách uzavírajících objekt ze severu jsou navrženy ubikace pro malá zvířata (veverky, surikaty). Ubikace jsou podzemním kanálkem propojeny s navazujícím výběhem. Kromě celoroční pokladny jsou další dvě pokladní místa v "gondole" ve východní části vstupu. Atrium ve středu oválu slouží jako shromažďovací a odpočinkový prostor pro návštěvníky ZOO. Je vybaveno kamennými bloky na sezení umístěnými kolem jezírka, které tvoří střed atria.

Konstrukční řešení

Jedná se o přízemní nezastropený objekt s průhledem do krovu ve všech částech kromě ubikací zvířat, kde je proveden povalový strop. Obvodové i vnitřní zdivo je provedeno v technologii YTONG a je povrchově upraveno vrstvenou stěrkou, která je probarvena ve hmotě. Dva megalitické "kly" v ose vstupu jsou provedeny z monolitického betonu na ocelové konstrukci a jsou povrchově upraveny betonovým nástřikem tak, aby navodily dojem skutečného přírodního prvku. Jednotlivé prvky vstupu jsou popsány runovými nápisy řazenými do magických čtverců s použitím znaků "Fulharku" a stromových run. Jejich význam je čistě rituální a má ochránit vlastní stavbu a její okolí od všech nebezpečných vlivů. Tvar střechy se proměňuje jednak výškově (nad vstupem je hřeben nejvyšší, směrem od vstupu klesá), dále co do šířky plochy kryté krovem (rovněž nad vstupem je nejširší, směrem od vstupu se zužuje tak, aby kopírovala průběh obvodového zdiva). Krov je vaznicový nebo hambalkový osazený na obvodovém zdivu, v jižní části objektu jsou k vynesení krovu využity tři mohutné dřevěné kmeny a dva monolitické kly, které jsou umístěny ve středu vstupu. Konstrukci krovu doplňují ocelová táhla. Dřevěné prvky krovu tvoří kulatina povrchově upravená jako pohledový prvek. Ocelové prvky kotvící kulatinu k nosným částem krovu (dřevěné sloupy, kly) jsou zamaskovány provazy omotanými kolem spojů. Krytinu tvoří rákosové došky na akátových latích. Zateplení střešního pláště je provedeno ve všech částech kromě občerstvení a propagace kde se předpokládá pouze letní provoz. Podhled tvoří rákosové rohože. V prostoru vstupu do atria tvoří podhled střešní krytina. Výplně otvorů - tvar okenních otvorů je nepravidelný ovál, vycházející z tvaru samotného vstupního objektu . Každé okno je členěno "větvemi" připevněnými na vnější části rámu. Vrchní část nadsvětlíku dveřních otvorů v obvodových zdech koresponduje s tvarem oken. Vstup do rychlého občerstvení tvoří prosklená stěna s automatickými dveřmi, kde větší prosklená plocha zajišťuje pro návštěvníky občerstvení vizuální propojení s atriem a dostatek denního světla uvnitř místnosti. Pevné části zasklení jsou opět pojednány "větvemi".

Samostatně stojící pokladna - konstrukce pokladny je navržena z hliníkových PUR panelů, vrchní část tvoří prosklení v celém obvodu objektu.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru