Zobrazeno: 1139x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelCOLAS CZ a.s., provoz Třebíč
MajitelŘSD ČR, správa Jihlava
Hlavní architektDopravoprojekt Brno a.s.
Hlavní projektantIng. Isčuk Josef
Hlavní zhotovitelCOLAS CZ a.s., provoz Třebíč

Více o stavbě…

Stavba se týkala rekonstrukce silnice I/38 v průtahu obcí Želetava. Hlavním stavebním objektem je objekt SO 101 - Rekonstrukce silnice I/38 - v celkové délce 1,211 km.

Tento objekt byl rozdělen na dva samostatné úseky s dělicím bodem v místě zrekonstruovaného mostu přes řeku Želetavku. Nejdříve byl kompletně dokončen úsek SO 101.1 od začátku obce ve směru od Jihlavy po most ev.č. 38-089, poté následoval úsek SO 101.2 od mostu po konec obce ve směru na Znojmo. Stavba byla dále rozdělena na řadu dílčích úseků z důvodu nutnosti zachovat dopravní obslužnost v zastavěném území obce Želetava.V návaznosti na postup výstavby hlavního stavebního objektu SO 101 probíhalo souběžně budování ostatních souvisejících stavebních objektů, přičemž konstrukce vozovky navazujících silničních objektů většinou malého rozsahu byla budována společně s hlavní trasou.

Stavba byla vybudována v souladu s projektovou dokumentací, dílčí změny jsou zaneseny v dokumentaci skutečného provedení.Nejpracnějším stavebním objektem byl SO301a302 dešťová kanalizace, která byla prováděna v celé délce trasy souběžně s hlubší splaškovou kanalizací.Dešťová kanalizace byla prováděna z trub plastových průměru od 600 do 300 mm,s prefabrikovanými šachtami, a s přípojkami od dešťových svodů na odbočky.Hloubka prováděné kanalizace byla od 2,5 do 4 m,a to i ve skalnatém podloží.Dalšími stavebními náročnými objekty byla úprava chodníku u kostela s nově vybudovanou kamennou opěrnou zdí, přeložky všech ing. Sítí,včetně nově vybudovaného veřejného osvětlení a vybudování dvou křižovatek.

Asfaltové směsi byly dodávány z obalovny Rančířov patřící společnosti COLAS CZ, a.s, všechny zjištěné hodnoty vyhovují požadavkům TKP a ČSN 73 6121.Kvalita provedení hutněných asfaltových vrstev byla ověřována na kontrolních vývrtech a měřením objemových hmotností asfaltových vrstev radiometrickým přístrojem TROXLER 3440. Tloušťky vrstev, míry zhutnění a mezerovitosti hotové úpravy jednotlivých vrstev. vyhovují požadavkům TKP a ČSN 73 6121 a jsou uvedeny v přiložených protokolech.

Celkově lze konstatovat, že hutněné asfaltové vrstvy splňují požadavky kapitoly 7 Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací a ČSN 73 6121. Ochranná vrstva na zemní pláni byla provedena podle projektu ze štěrkodrti frakce 0-63 mm z lomu Rančířov. Vlastnosti materiálu byly ověřeny kontrolními zkouškami, které přinesly vyhovující výsledky. Únosnost vrstvy byla kontrolována statickou zatěžovací zkouškou kruhovou deskou podle přílohy A ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin byla proto prováděna statickou zatěžovací zkouškou kruhovou deskou podle přílohy A ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.Zkoušky prokázaly dostatečné zhutnění použitých zemin a hodnoty modulu přetvárnosti na zemní pláni i v aktivní zóně na zásypu kanalizací překročily s rezervou minimální požadovanou hodnotu 45 MPa.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru