Linka na výrobu desek OSB, KRONOSPAN CR, Jihlava

Zobrazeno: 1781x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelSPA spol.s r.o.
Hlavní architektIng. arch. Pavel Fousek
Druhý architektIng. Otakar Němeček
Hlavní projektantSPA spol.s r.o.
Hlavní zhotovitelPSJ holding, a.s., Jihlava

Více o stavbě…

Příprava suroviny probíhá přes venkovní odkorňovací linky, halu roztřískování, dopravníky do bunkrů pro mokré třísky. Následně jsou třísky vysušeny ve dvou sušících bubnech a dopraveny do sítových bubnových třídičů. Zde jsou odděleny drobné třísky,které jsou vysokotlakým dopravníkem transportovány do sil suchých třísek na výrobu klasických DTD. Kvalitní surovina (definované třísky) je přesunuta do zásobníku suchých třísek a odtud je transportována do hlavní výrobní linky. Uvedené operace kromě roztřískování probíhají v technologických zařízeních ve venkovním prostoru.

Hlavní výrobní hala je rozdělena do tří vzájemně navazujících celků:

  • Prostor pro lisování desek OSB včetně technického zázemí, obsahujícího transformátory, elektrorozvodny, místnost pro sekundární topné okruhy lisu CPS, místnost hydrauliky a chlazení oleje, velín, sociální zařízení, úklidovou komoru, prostor pro přípravu lepidel, spojovací schodiště. Zastavěná plocha objektu je 3747 m2, světlá výška 24m.
  • Prostor pro chlazení desek, prostor pro brusnou linku a formátování. Zastavěná plocha objektu je 6665 m2, světlá výška 12,50 m.
  • Prostor páskování, dokončovací činnosti manipulaci a nakládku. Zastavěná plocha objektu je 19616 m2, světlá výška 12.5 m.

Další pozemní stavební objekty na staveništi jsou: velín s elektrorozvodnami, hala roztřískování , sklad suchých a mokrých třísek, sušárna, sítové a bubnové třidiče, sklad lepidel, energetický most, dopravníky atd.

Zákládání objektů stavby je hlubinné na pilotách a železobetonových pasech, minimálně na plošných základových patkách a pasech. Ke zhotovení základových konstrukcí bude použit vysokopecní cement a větší krytí ocelové výztuže z důvodů zvýšené uhličitanové agresivity spodní vody. Konstrukce podlah bude následující: hutněný štěrkový polštář, podkladní beton v tloušťce 150 mm, hydroizolace eliminující zároveň radonové riziko, železobetonová deska tloušťky 250 mm, dilatovaná v modulové ose min. 6x6m. Únosnost podlah bude 150 kN/m2. U všech hlavních objektů budou použity stejné konstrukční prvky - plnostěnné ocelové nosné rámy, po 12m, u větších rozponů je použito ocelových příhradových vazníků. Mezistrop nad přístavkem trafostanice a obslužných provozů bude z monolitického železobetonu

Obvodový plášť bude tvořen do výšky 2400mm (4800mm) železobetonovým panelem, na který bude navazovat plášť z ocelových kazet s vloženou tepelně-akustickou izolací, překrytých trapézovým plechem. Střechu bude tvořit trapézový plech na nosné konstrukci s parozábranou tepelnou izolací a hydroizolací. Odvod děšťových vod ze střech bude zabezpečen zaatikovými elektricky vyhřívanými střešními vpustěmi. Na střeše budou osazeny makrolonové pásové a bodové světlíky se zařízením pro odvod kouře a větrání. Výplně otvorů - REGLIT, ocelové izolované posuvné dveře s vchodem pro zaměstnance a dveře dvoukřídlové otvíravé.Obdobným způsobem je řešena konstrukce haly roztřískovačů a sklad lepidel. Veškeré nosné i doplňkové venkovní konstrukce technologie budou žárově pozinkovány.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru