Silnice I/38 Jihlava, obchvat

Zobrazeno: 3224x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelCOLAS CZ a.s., závod JIH, provoz JIHLAVA
MajitelŘSD ČR, správa Jihlava
Hlavní architektDopravoprojekt Brno a.s.,
Hlavní zhotovitelSdružení firem "Obchvat Jihlava", vedoucí člen COLAS CZ a.s.

Více o stavbě…

Výstavba silnice I/38 je v souladu se směrným územním plánem. Mimoúrovňové křižovatky ve vhodných místech umožňují odbočení nebo připojení automobilové dopravy a částečně zabraňují průjezdu městem pro extravilánovou dopravu. Úplné vyloučení této dopravy nastane až při dobudování další etapy obchvatu jižním směrem na Znojmo.

Liniová stavba začíná v těsné blízkosti mostu přes řeku Jihlavu. Od stávajícího železničního mostu trasa silnice stoupá až na konec úseku. Terén je na nejvyšší kótě v místě křížení s ul. Rantířovskou a pak klesá k sil. II/602. Křížení s ulicí Rantířovskou je mimoúrovňové , silnice I/38 je zde vedena 300 m dlouhým tunelem. Toto řešení výrazně eliminuje hluk v daném úseku. Celá stavba leží v okrajové části Jihlavy a to mezi městem a sídlištěm Na Dolech, sídlištěm rodinných domů a části Horní Kosov. Ve výhledu bude většina volných ploch podél silnice I/38 zastavěna. Toto bylo zohledněno při provedení protihlukových opatření - byly vybudovány protihlukové stěny na náspu podél obydlených oblastí.

Svahy zářezů a násypy protihlukových valů jsou osázeny dle projektu sadových úprav. Vegetační úpravy se skládají ze stromového a keřového patra. Řadová výsadba keřů je doplněna skupinami stromů. Protihlukové valy - ze strany od silnice - jsou osázeny víceetážovými listnatými dřevinami, ze strany od budov - je osázen skupinami jehličnatých dřevin. Prostor nad tunelem byl po dokončení stavby vrácen majiteli / město Jihlava / . Projektantem stavby obchvatu bylo doporučeno využít tento prostor k sadové výsadbě.

Součástí této stavby byly přeložky a zřízení nových inženýrských sítí (kanalizace, vodovody / až do DN 500 mm /, telefony / optické, metalické, místní, dálkové /, vedení VTL, STL, NTL a sítí ve správě JME a.s.), výstavba několika mostních objektů ( 2 ks monolitických rámů, 1ks monolitického dodatečně předpjatého spojitého nosníku o 2 polích s komorovým průřezem - most na ulici Vrchlického, 1ks vodovodního kolektoru z prefa dílců) , vybudování 300m dlouhého Jihlavského tunelu v místech křížení s ul. Rantířovskou a hlavně výstavba komunikace sil. I/38 včetně napojení na sil. II/602 a ul. Jiráskovu pomocí nájezdových ramp . V této etapě byla vybudována pravá polovina jízdního pásu se šířkou zpevnění 9,25 m. Pro provoz jsou vyznačeny dva jízdní pruhy šířky š= 2 x 3,5 m, které jsou odděleny vodícími proužky š = 0,25 m od zpevněných krajnic šířky 0,875m. Vzhledem k šířkovému uspořádání v tunelu nebyl navržen stoupací pruh. Před severním portálem vpravo je provedena rozšířená zpevněná krajnice a to čtyřmetrová pro potřeby odstavení vozidla, které bude odčerpávat vodu z lapolu při případné havárii a úniku škodlivých látek z havarovaných vozidel. Rovněž za jižním portálem vpravo je krajnice čtyřmetrová a slouží pro odstavení vozidel obsluhy rozvodny tunelu.Dle územního plánu je tato komunikace zařazena do funkční úrovně A2. Definitivní šířková kategorie silnice bude S 22,5 m. Nezpevněná krajnice po levé straně je zvětšena na šířku 1,7 m. Tato krajnice tvoří základ budoucího středního dělícího pásu. Směrově je trasa tvořena přímým úsekem délky 732,89 m a složeným levostranným obloukem o R =2 000 m a R =1 250 m s krajní přechodnicí délky L=288 m a mezilehlou přechodnicí délky L= 134,67 m. Výškové řešení trasy sil. I/38 je složeno z vydutého oblouku o R=9 300 m a vypuklého oblouku R =45 000 m . Přímé úseky mají podélný sklon : -0,50%; +4,00% a -O,81%. V přímých úsecích je příčný sklon střechovitý 2,5%. Ve složeném levostranném oblouku je jednotný dostředný sklon 3%. Návrhová rychlost při dvoukruhovém uspořádání je 80 km/h. Konstrukce vozovky je provedena pro třídu dopravního zatížení II., stupeň porušení D 0 a index mrazu pro nadmořskou výšku 530 m.n.m. Konstrukce vozovky je detailně popsána v příčných řezech a její celková tloušťka je min. 610 mm. Povrchová voda z tělesa silnice a z vozovky je odvedena v přímém úseku do příkopů. V oblouku je u středního dělicího pásu v nezpevněné krajnici proveden monolitický rigol. Pod mostním objektem D 201 - Most na ul. Vrchlického je proveden před betonovým svodidlem štěrbinový žlab. Monolitický rigol je proveden ve vnější nezpevněné krajnici pod mostem na ulici Jiráskové a pod železničním mostem. Povrchová voda z rigolů a příkopů je svedena do středové kanalizace, která je opatřena klapkami pro zachycení ropných látek při havárii. Spodní voda je zachycena podélnými trativody DN 160 mm ve středním dělícím pásu a v nezpevněné krajnici. Kubatury zemních prací byly následující: výkop : 164 500 m3 a násyp : 71 600m3 zeminy. Další technické detaily jednotlivých objektů jsou uvedeny v jednotlivých projektech. Součástí stavby byly samozřejmě opravy stávajících komunikací používaných stavbou a rekonstrukce nebo rozšíření komunikací, na které je hlavní trasa napojena. Během celé doby výstavby yycházel investor (ŘSD ČR, Správa Jihlava) maximálně vstříc požadavkům správců jednotlivých rekonstruovaných, překládaných nebo nově budovaných objektů a sítí a ve spolupráci s projektantem (Dopravoprojekt Brno a.s.) a vedoucím sdružení firem "Obchvat Jihlava" Colas CZ a.s., provoz Jihlava) tyto požadavky řešil.

Po celou dobu stavby byla zhotoviteli stavby dodržována přísná bezpečnostní pravidla (BOZP), sledování hospodaření s odpady a v neposlední řadě byl kladen důraz na vliv stavby na okolí během výstavby (hluk, znečištění okolí stavby, čistota komunikací, místa příjezdu a odjezdu vozidel stavby, atd.....)

Ocenění

  • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru