Rekonstrukce nástupišť a kolejiště železniční stanice Přibyslav

Zobrazeno: 2751x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelChládek a Tintěra Havlíčkův Brod, s.r.o.
Hlavní investorSŽDC, Stavební správa Plzeň
MajitelČeské dráhy, a.s.
Hlavní architektDMC Havlíčkův Brod, s.r.o.
Druhý zhotovitelhttp://www.chladek-tintera.cz/

Více o stavbě…

Jedná se o liniovou dopravní stavbu umístěnou v prostoru železniční stanice Přibyslav, ležící na dvoukolejné železniční trati Brno - Havlíčkův Brod. Podnětem pro provedení stavby byl především nevyhovující technický stav podchodu pro cestující a hygienicky nedostatečná úroveň sociálního zařízení. Dalším nevyhovujícím prvkem bylo technicko-stavební řešení vzhledem k používání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace v rámci železniční stanice. Nedostatečný byl stav a způsob zastřešení pouze výstupních schodišť na nástupiště. Řešené konstrukce vykazovaly značný stupeň opotřebovanosti jak po fyzické tak morální stránce. Stav informačního systému byl zcela nevyhovující. Účelem stavby bylo dosažení normového stavu a zvýšení standardu cestování na úroveň odpovídající současným trendům.

Rekonstrukce nástupišť: 

Byla provedena rekonstrukce 1. a 2. ostrovního nástupiště t.j. demontáž stávajícího typu Tischer a zřízení konstrukce nástupiště SUDOP s konzol. deskami a zámkovou dlažbou mezi těmito deskami. Nástupištní hrany jsou u kolejí č. 1, 2 dlouhé 223m, u kolejí č.3, 4 potom 130m. Byl rekonstruován služební přechod (přejezd) v km 103,481 500 na šířku 3,00 m v koleji č.1,2,4,6 pro pohyb motor.vozíků a personálu, dále pro příchod a odchod osob se ztíženou schopností pohybu a orientace - za doprovodu služby konající osoby. Na ostrovních nástupištích jsou zřízeny nástupištní přístřešky typ Volans v délce 2x 68,4m. Nástupištní přístřešek je navržen pro ostrovní nástupiště výšky 550 mm nad temenem kolejnice a šířky 7500mm, pro osovou vzdálenost přilehlých kolejí 10840 mm. Přístřešek respektuje průjezdní profily MPC 3,0 a Z-GC. Šířka zastřešení je 6,1m. Podchodná výška přístřešku je vzhledem k tomu, že nástupiště je v mírném podélném spádu a zastřešení je ve stejné výšce, proměnná, nejmenší však 3,15m.

Příčný profil přístřešku je navržen jako tzv. vlaštovkový tvar s odtokem dešťových vod středovým žlabem. Proporce a sklon byly zvoleny s ohledem na začlenění do okolní zástavby a s ohledem na respektování průjezdného průřezu. Krytina je tvořena tvarovaným trapézovým plechem značky "Vikam TR 40/160", tloušťky 0,8 mm, zkruženým do částečného oblouku o poloměru 3,5m.

Rekonstrukce kolejiště:

Obsahem stavby byla rekonstrukce kolejí v prostoru nástupišť v železniční stanici Přibyslav, též i úprava geometrické polohy kolejí číslo 1 - 6 v celkové délce 1564 m, včetně částečné úpravy havlíčkobrodského zhlaví stanice. Rekonstrukce byla provedena v souladu s předpisy železniční svršek (S3), železniční spodek (S4), předpis S 5/4 s ČSN 73 6360, ČSN 73 4959, ČSN 73 6320, Typizační studie SUDOP a dalších příslušných ustanovení a norem ČD, TNŽ, ČSN. Architektonické řešení je dáno charakterem stavby dráhy.

Rekonstrukce podchodu:

Byly provedeny zemní práce, po odstranění železničního svršku byl proveden výkop stavební jámy až pod úroveň stávající podlahy v podchodu. Stávající ŽB nosná konstrukce podchodu byla očištěna od stávající hydroizolace a všechny ochranné vrstvy byly odstraněny až na nosnou konstrukci. Po provedení izolací a sanací byl proveden obsyp jílovitou zeminou, hutněným ložem z kačírku, štěrkovým ložem a hutněný zásyp. V podchodu bylo provedeno vybourání stávající vrstev podlahy, vybourání části schodišťových stupňů, odsekání stávajících omítek v podchodu. Po provedení izolace byly v podchodu provedeny izolační přizdívky do výše 1m nad čistou podlahu. Provedení hydroizolace je dle požadavku investora kompromisní řešení v závislosti na jeho finančních možnostech (není řešena hydroizolace pod stěnami podchodu).

Rekonstrukce sociálního zařízení:

V rámci stavebních prací byla provedena rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení, zřízení WC pro invalidy. Součástí bylo zřízení nových automatických vstupních dveří do výpravní budovy a zřízení bezbariérového přístupu do objektu - rampy. Kompletně byl zrekonstruován informační systém. Architektonické řešení je dáno charakterem stavby výpravní budovy. Rekonstrukce byla provedena v souladu s ČSN a dalšími příslušnými ustanoveními a normami ČD, TNŽ, ...

Ocenění

  • CENA VEŘEJNOSTI

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru