OS Jihlava, Špitálské Předměstí 1. etapa - blok A

Zobrazeno: 2810x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelS.O.K. stavební, s.r.o., Třebíč
MajitelBYT studio, a.s.
Hlavní architektIng. arch. Tomáš Novák
Druhý architektIng. Miroslav Šikl
Hlavní zhotovitelS.O.K. stavební, s.r.o., Třebíč

Více o stavbě…

Urbanistické řešení stavby

Hlavní část bytové výstavby je umístěna do jihozápadní části předmětné lokality - označeno jako sektor "A" ve v.č. 004 (Schéma sektorů řešeného území) - a navazuje na stávající obytný celek. Nová zástavba je tvořena prorůstajícími polouzavřenými bloky obytných domů o výšce 5-ti až 7-mi podlaží. Směrování obytných bloků je vedeno rovnoběžně a kolmo ke stávající okrajové komunikaci sídliště ZA PRACHÁRNOU. Potom se stáčí dle průběhu vrstevnic SV svahu k východu. Po obvodu blokové zástavby sektoru "A" jsou vedeny příjezdové komunikace a situovány parkovací plochy. Na komunikační síť po obvodu zástavby navazují vjezdy automobilů do halových garáží v suterénech bytových domů. Uvnitř bloků bude hlavní náplní klidová zóna zeleně, parková úprava, uměle dosypané výškové členění plochy, dětská hřiště a odpočinková sezení. V sektoru "A" je navrženo doplnění stávajících řadových garáží o dalších pět řad garáží.

Architektonické řešení stavby

Navrhované stavební objekty se dělí do dvou základních skupin. Jedná se o objekty pro bydlení (bytové domy) a objekty občanského vybavení. Předmětem podrobnějšího architektonického řešení je sekce bytového domu. Z těchto sekcí může být vyskládána převážná část obytných bloků, které jsou navrženy v urbanistické koncepci zástavby. Jedná se o bloky obytných domů složené ze sekcí A1, A2, A3, A4. Stejná koncepce řešení - s malou úpravou vstupů do jednotlivých sekcí z opačné strany a z nejnižšího podlaží, které je určeno pro parkování automobilů. Typická sekce je konstrukčně řešena jako příčný trojtrakt o osovém rozponu 7,5m. Délka sekce je cca 22,8m. Hloubka objektu je cca 15,8m. Největší šířku 15,8m má nejnižší podlaží s ohledem na možnost parkingu. Ostatní podlaží mají šířku cca 13,8m + předstupující balkóny. Výškově má sekce celkem 7 podlaží o konstrukční výšce cca 2,9-3,0m. Střecha je pultová se sklonem od ulice směrem do vnitrobloku u sekcí. JZ a SZ fasáda je vertikálně a horizontálně členěna předsazenou konstrukcí s balkony.

Dispoziční řešení domu

Suterén je určen pro parkování automobilů (10-13 míst) a pro technické zázemí domu. 1.NP obsahuje vstupní prostory, nezbytné domovní vybavení a 2-3 byty. Od 2. do 5.NP obsahují podlaží 3-4 byty o různých velikostech. Všechny byty mají balkóny, které dávají domu výraznou horizontální linii v celkovém architektonickém výrazu. Konstrukční řešení o velkých rozponech umožňuje velkou variabilitu dispozičního návrhu. Poslední podlaží je uskočeno z uliční linie a vzniká tak střešní terasa pro 2-3 byty tohoto podlaží.Sekce může tedy obsahovat 16 - 21 bytů různých velikostních kategorií od 1+kk po 3+1 i větší. Jednotlivé byty na podlaží jsou přístupny z podélné chodby napojené na schodiště výtah.Vnitřní dispozice bytů jsou ovlivněny klientskými změnami: umístění vnitřních dělících příček, velikost koupelny a WC, typ vnitřních dveří, povrchové úpravy stěn a podlah. Projektová dokumentace dává základní návrh řešení bytů.

Stavebně-technické řešení stavby

Konstrukčně je objekt příčný trojtrakt s podélným uložením ŽB stropů. V suterénu je půdorys domu rozšířen o 2m pro možnost zřízení parkování. Odskočené obvodové stěny jsou podchyceny železobetonovým průvlakem. Základy objektu jsou ze ŽB základových pasů. Suterénní stěny jsou železobetonové. Obvodové stěny nadzemní části domu jsou řešeny tradiční zděnou technologií z cihelných bloků tl. 450 mm. Vnitřní nosné stěny pak z cihelných bloků tl. 300 mm. Mezibytové příčky s akustickým odporem Rw = min. 51 dB. Stropy jsou polomontované se zmonolitňující deskou v celkové tl. 260 mm na světlé rozpětí 7,20 m. Jsou z nosníků Tras a betonových vložek. Kce má charakter spojitého trámového ŽB stropu. Krov pultové střechy dřevěný se dvěma středními ocelovými vaznicemi. Krytina z PVC fólie na bednění střechy. Střešní plášť je zateplen minerální vlnou mezi krokvemi. Úpravy povrchů - dlažby, obklady, omítky, apod jsou tradiční. Vytápění bytů teplovodním ústředním vytápěním, napojeným na centrální kotelnu. 

Realizace výstavby probíhala postupně dle poptávky trhu a to od sekce A4 po sekci A1.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru