Propozice

Základní ustanovení

 • Pořadatelem 15. ročníku studentské soutěže v projektování je SPOLEK STAVBA VYSOČINY.
 • Spolupráce: Město Velké Meziříčí, PRAGOPROJEKT, a.s., Kraj Vysočina, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 • Soutěž je určena pro studenty středních stavebních škol z Kraje Vysočina:
  • Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně H. Brod
  • Střední škola stavební Jihlava
  • Střední škola stavební Třebíč

Soutěžní zadání

Základní pravidla pro soutěžící

 • Soutěž je dvoukolová.
 • Počet účastníků v prvním kole je omezen na 6 prací/škola.
 • Do druhého kola – finále bude odbornou porotou pozváno 6 soutěžících a to 14 dnů před jeho konáním.
 • Soutěže se může účastnit pouze student denního studia.   
 • Finalista prezentuje svůj projekt osobně (zastoupení není přípustné) a může využít technickou pomoc jiné osoby.
 • Jakékoliv nedodržení požadavků v soutěžní dokumentaci (např. formáty, velikosti a názvy souborů atd.) znamená vyloučení ze soutěže.
 • Soutěžní dokumentace se účastníkům 1. kola nevrací. Po finále bude účastníkům navrácena tištěná dokumentace, plakát zůstane v držení zadavatele zadání.
 • Soutěžící podáním přihlášky dává pořadateli a spolupracujícím subjektům souhlas s veřejnou prezentací jeho práce. 

Požadovaná soutěžní dokumentace

 • pro 1. kolo
  • Pořadatel obdrží od soutěžících mailem link s odkazem, kde bude možné stáhnout soubor s projektem (název – jméno soutěžícího) ve formátu ZIP (např. uschovna.cz). Tento soubor bude obsahovat 2 složky:
     1. přihláška do soutěže (scan přihlášky v poměru 1:1, pojmenovaný: přihláška_jméno soutěžícího (bude obsahovat název soutěže, téma zadání, jméno soutěžícího, datum narození, adresu bydliště, e-mail, telefon, název školy a podpis soutěžícího)
     2. soutěžní práci (složka bude pojmenována celým jménem soutěžícího (příjmení, jméno) a bude obsahovat povinné podsložky:
 • foto: 10 ks obrázků projektu v digitální podobě, rozměry 297x210 mm, formát JPG, tisková kvalita min. 300 DPI (tyto obrázky jsou určené mediální prezentaci v novinách a proto je nutná tisková kvalita!), každý obrázek bude označen číslem 1 až 10, jménem a příjmením a popiskem tzn. 1. jménopříjmení - hlavní pohled (tímto pohledem se bude projekt prezentovat veřejnosti), 2-10. jménopříjmení - pohled jih, pohled sever, pohled západ, pohled východ, interiér 1, interiér 2, interiér 3, interiér 4, interiér 5
 • prezentace projektu: představení projektu v Microsoft PowerPoint, max. 40 stran (1 strana se načte po 1 kliknutí, bez muziky a efektů či postupného načítání textu atd.), prezentace od původního stavu ke konečnému výsledku
 • průvodní zpráva: max. 3 A4 textu průvodní zprávy s charakteristikou objektu, použitého materiálu (formát DOC nebo PDF)
 • výkresy: ve formátu PDF o max. velikosti A3, půdorysy všech podlaží, max. 5 řezů objektem
 • pro finále
 1. tištěná dokumentace - ve formátu A3, v odpovídající vazbě, na úvodní stránce bude uvedeno soutěžní téma a jméno soutěžícího, složka bude obsahovat
  • původní situaci a stav
  • navrhovanou situaci a výsledný stav
  • pohledy na řešenou stavbu
  • půdorysy jednotlivých podlaží
  • max. 5 řezů objektem
  • max. 5 návrhů interiérů dominantních místností dle účelu stavby
  • max. 3 A4 textu průvodní zprávy s charakteristikou objektu
 2. plakát - barevně vytištěný nesložený plakát o rozměrech A3, na kterém se bude projekt prezentovat v „prodejním duchu". Plakát bude doplněn o soutěžní téma a jméno soutěžícího (bez uvedení školy).
 3. obhajoba projektu - soutěžící svoji práci představí při „prodejní" videoprezentaci, která nesmí překročit 10 minut. Grafická podoba prezentace je v plné kompetenci soutěžícího. V prezentaci se bude soutěžící věnovat výhradně výsledku své práce, nebude zde uvádět původní situaci, stav či zadání (doporučujeme využívat běžné programy, zbytečně nepřehánět kvalitu obrázků a průletů objektem, aby se prezentace zbytečně dlouho nenačítala).
 4. notebook - finalisté z jedné školy budou vybaveni vlastním notebookem pro případ, že notebook pořadatele nebude plně kompatibilní s potřebami soutěžících. 

Odborná porota

   • Odbornou porotu nominuje pořadatel ze zástupců spolupracujících subjektů.
   • Členové si ze svého středu zvolí předsedu, který má v případě nerozhodného hlasování hlas rozhodující.
   • Porotce, který se omluví z úvodního zasedání poroty a dostaví se do zahájení ústních obhajob, smí být členem poroty. Porotce, který se dostaví až v průběhu obhajob, se může účastnit vyhodnocování, ale do jeho průběhu nesmí zasahovat.
   • Porotce je povinen po celou dobu obhajoby být na svém místě. Odejít z místa smí jen v době přestávky, kterou vyhlašuje předseda poroty.
   • Na způsobu hodnocení soutěžících se porotci domluví před zahájením obhajob. Hodnocení je neveřejné. 

Ceny od odborné poroty

 • Pro autory vítězných projektů jsou připraveny finanční odměny:
  • 1. místo: 10 000 Kč
  • 2. místo: 8 000 Kč
  • 3. místo: 6 000 Kč
 • Odborná porota si vyhrazuje právo neudělit odměnu za první místo nebo v případě rovnosti soutěžních projektů udělit „spravedlivé" ceny.
 • Finanční odměny budou předány v rámci slavnostního vyhlášení soutěže Stavba Vysočiny - Stavba toku Kraje Vysočina 2016, které se uskuteční 12. června 2017 v Jupiter clubu Velké Meziříčí. Ocenění studenti obdrží pozvánku pro sebe a tři osoby doprovodu.
 • Spolupracující subjekty a přistoupivší partneři soutěže mohou navýšit finanční odměnu nebo udělit vlastní cenu (tato skutečnost bude sdělena školám do konce roku 2016). 

Organizační informace

 • Uzávěrka 1. kola je ve středu 22. března 2017 v 10 hodin.
 • Finále se bude konat ve středu 19. dubna 2017 (místo bude upřesněno později) 
  • 08:30 - 09:00 zahájení registrace soutěžících (losování pořadí, technická příprava prezentací)
  • 09:00 - 10:00 úvodní uzavřené zasedání komise
  • 10:00 - 12:00 ústní obhajoby prací (předpokládaný čas na 1 soutěžní práci je stanoven na +- 15 minut, z toho je 10 minut na mediální prezentaci práce a 5 minut na otázky porotců)
  • 12:00 - 12:30 zpracování výsledků, závěrečné uzavřené zasedání komise
  • 12:30 - 13:00 vyhlášení výsledků  

Závěrečná ustanovení

 • Pokud nastane situace, která není v soutěžním zadání zmiňována, tak si o ni soutěžící rozhoduje sám. V případě nejasností je možná mailová konzultace s pořadatelem. Odpověď je adresována všem přihlášeným školám.
 • Případný protest finalisty musí být oficiálně podán předsedovi poroty (za přítomnosti zástupce školy) a to o přestávce nebo nejpozději do 10 minut od ukončení poslední prezentace. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.
 • Do prostor obhajob mají přístup po celou dobu soutěže členové poroty, učitelé jednotlivých soutěžních škol, doprovod obsluhující techniku a zástupci spolupracujících subjektů.
 • V případě, že se finále uskuteční na jedné ze soutěžních škol, lze po domluvě a v případě, že to nenaruší průběh obhajob, umožnit přístup i žákům školy. 

Pořadatel

 • SPOLEK STAVBA VYSOČINY, Majakovského 1516/8, 586 01 Jihlava
 • Kontaktní osoba: Martin Pertl 

 

 

 

 

Partneři

 • Banner
 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru