Novostavba tělocvičny ZŠ Polná

Zobrazeno: 702x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Objekt tělocvičny je situován v zastavěném území v těsné blízkosti historického centra města Polná. Dotčená lokalita je součástí památkové zóny, budova tělocvičny tedy patrná v hlavním panoramatu města při pohledu od polenského zámku. Z této dispozice vycházelo hmotové řešení stavby, jehož cílem bylo eliminovat potenciálně negativní ovlivnění struktury stávající zástavby.

 • Architektonické řešení

  Zadáním bylo vytvořit objekt tvarově a velikostně harmonicky splývající se svým okolím bez rušivých vizuálních vjemů, jenž svým začleněním do linie stávající okolní zástavby bude vyvolávat pocit přirozené kompozice. Hmota je členěna příčně na výrazné pásy (segmenty) tvarované zalomenou konstrukcí příčných vazníků v pravidelném modulu. Zalomení a výškové střídání konstrukce opticky redukuje celkovou výšku objektu a nevytváří standartní horizontální linii v jedné výšce. Na fasádě jsou použité dva typy materiálů. Obě boční fasády jsou obloženy světlými cementovláknitými deskami s nepravidelně členěným rastrem, výrazně horizontálním. Čelní fasáda, střecha a zadní fasáda jsou ozvláštněny předsazenou treláží z dřevěných hranolů z přírodního dřeva, tepelně upraveného. Pohledově exponovaná jihozápadní strana je doplněna výsadbou pnoucích rostlin s cílem dosáhnout postupného vtažení hmoty objektu do vzrůstající zeleně.

 • Dispoziční řešení

  Objekt tělocvičny je členěn na hlavní hmotu hrací plochy (13x24m) a nižší navazující dvoupodlažní část (24x8m) na severovýchodní straně v rozsahu 4 šaten, kabinetu učitele, nářaďovny, sociálního a technického zázemí. Na stávající objekt školy je napojen přes dvoupodlažní krček se schodištěm. Celý objekt je posazen o 1,5m níže než sousední objekt školy, čímž dochází k napojení objektu přes mezipodestu. Provozně objekt umožňuje využití pro školní výuku, ale i pro širší veřejnost se zajištěným přístupem z centra města ze severní strany z ulice Poděbradova.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Konstrukce je pomyslně horizontálně rozdělena na dvě rozdílná konstrukční řešení. Spodní část, která je zapuštěna do terénu, je železobetonová monolitická konstrukce. Základová deska tl. 300mm je posazena na 41 pilotech o průměru 400 a 600mm. Na spodní železobetonovou konstrukci navazuje pak ocelová konstrukce skeletu, která vytváří samotný originální tvar tělocvičny. Rámy jsou navrženy z atypického tvaru s obloukovou částí v profilech 250x150mm. Osová vzdálenost rámů cca 1,3m. V dvoupodlažní části tělocvičny je nosná i nenosná část vyzděna z keramického zdiva. Obvodové konstrukce spojovacího krčku jsou také z keramického zdiva. Objekt tělocvičny je opláštěný sendvičovými panely tl. 150mm, jejichž další vrstvu tvoří ocelový rošt s dřevěnými hranoly z pečeného dřeva.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Realizace nové tělocvičny zakomponované do husté linie domů v lokalitě spadající pod ochranu památkové péče je inspirativním příkladem harmonického začlenění ryze funkčního objektu vizuálně současné podoby do architektonicky nesourodého souboru domů, jehož pozadí tvoří barokní postel a v těsném sousedství se nachází jak historická domovní zástavba, tak budova školy z druhé poloviny 20. století. Výsledná podoba novostavby tělocvičny je novátorsky svěžím, přitom však nerušivým a kompozičně ucelujícím prvkem, citlivě zasazeným do původní lokality.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru