Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Zobrazeno: 1455x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelHOCHTIEF CZ a. s., Praha
MajitelPovodí Moravy s.p., Brno
Hlavní architektIng. Oldřich Neumayer, CSc., PÖYRY Environment a.s., Brno
Hlavní projektantPÖYRY Environment a.s., Brno
Hlavní zhotovitelSdružení firem PPO města Velké Meziříčí:
Druhý zhotovitelHOCHTIEF CZ a. s., Praha
Třetí zhotovitelMETROSTAV a.s., Praha

Více o stavbě…

Urbanistické a architektonické řešení

Stavba „Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí" zajišťuje ochranu intravilánu města před záplavami způsobenými povodňovými průtoky v řece Oslavě a v řece Balince. Navržená protipovodňová opatření jsou v souladu se zájmy města a s územním plánem města. Jejich umístění, zejména umístění ochranných zídek, bylo voleno s cílem, aby co nejméně rušily stávající dispozice města a jejich tvar a konstrukční řešení odpovídalo výrazu města. Zejména pak v průchodu hustou městskou zástavbou jsou navrženy tak, aby co nejméně zasahovaly jak do chodu města, tak i ve vztahu k estetickému výrazu (architektonické ztvárnění) a pohledu na koryto řeky.

Dispoziční řešení

Výsledné řešení spočívá v komplexu opatření zahrnující:

 • Úpravy na obou řekách Oslava a Balinka - Jedná se o úpravy koryta v návaznosti na přeložení mostu v areálu „NKT Cables" (úpravy po odstranění mostu a úpravy na místě jeho nového osazení), v návaznosti na provedení úpravy nivelety dna a prohrábek a úpravy spojené s odstraněním jezu v areálu „NKT Cables" a rekonstrukci Jeřábkova jezu.
 • Úpravy stávajících jezových objektů na řece Oslavě - Jez v areálu „NKT Cables" byl zcela odstraněn, jez (Jeřábkův) nad soutokem s Balinkou byl rekonstruován – pevná přelivná hrana byla snížena a jez byl doplněn vakovou hradící konstrukcí.
 • Úpravy na mostních objektech a lávkách - Silniční most v areálu „NKT Cables" byl přeložen, u ostatních silničních mostů na řece Oslavě i Balince byla upravena niveleta dna koryta, ocelové lávky na Oslavě i Balince byly zvýšeny nad úroveň hladiny návrhového povodňového průtoku.
 • Úpravy výústních objektů místních odvodňovacích recipientů a kanalizační sítě - Na všech funkčních vyústěních do obou koryt byly po úpravách osazeny zpětné klapky.
 • Vybudování nových ochranných zídek podél koryta vodního toku a zvýšení stávajících nábřežních zdí zamezujících rozlivům - V místech, kde i po provedení všech výše uvedených opatření na vodních tocích a mostních objektech je hladina návrhového povodňového průtoku nad úrovní břehů a dochází k zaplavení intravilánu města a ke škodám byly vybudovány ochranné betonové zídky a stávající nábřežní zdi byly zvýšeny.

Konstrukční a materiálové řešení

Při provádění protipovodňových opatření bylo zvoleno takové konstrukční a materiálové řešení, které splňuje požadavky jak technické rázu a bezpečného užívání staveb zejména při zvýšeném průtoku vod, tak i vysoké nároky na estetickou hodnotu s ohledem na umístění stavby v intravilánu města Velké Meziříčí. Úpravy a zpevnění koryt řek Oslava a Balinka jsou provedeny z přírodního lomového kamene ve formě záhozů, pohozů a rovnanin. Protipovodňové zídky jsou obloženy přírodním kamenem, popř. opatřeny anigrafitty nátěry v šedé barvě blízké vzhledu přírodního kamene. Z důvodu zjemnění vzhledu betonových protipovodňových zídek, byl na vybraných úsecích proveden pohledový beton s povrchovou strukturou, které bylo dosaženo vložením šablon do bednění, před zahájením betonáže.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba „Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí" je provedena na rozsáhlém území a svým umístěním a zvoleným řešením zajišťuje ochranu důležitých částí města Velkého Meziříčí, proti povodňovým průtokům v řekách Oslava a Balinka. Stavba má funkci „ sociální „ tzn., že jejím účelem je ochránit majetek, zdraví a životy občanů města Velkého Meziříčí. Použitím převážně přírodních materiálů dodává stavbě zajímavý vzhled a díky tomu stavba esteticky nenarušuje území, ve kterém je situována.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2014

za podařenou realizaci klíčové ochrany města.

 

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru