II/128 Salačova Lhota – obchvat

Zobrazeno: 248x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Jihlava
Hlavní projektantIng. Vladimír Pravda, TRANSCONSULT, spol. s r. o., Hradec Králové
Hlavní zhotovitelSWIETELSKY stavební, s. r. o., České Budějovice

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Novostavba komunikačního obchvatu obce Salačova Lhota na Pelhřimovsku je další etapou přestavby silničního tahu II/128. Obchvat o celkové délce 2,2 km je tvořen především novostavbou dvoupruhové silnice s neomezeným přístupem, a to v základním šířkovém uspořádání S 7,5/80 s přídatnými pruhy v prostoru křižovatek. Stavba zahrnuje také napojení místní komunikace i polních a lesních cest na novou trasu obchvatu.

 • Architektonické řešení

  Trasa nového obchvatu se nachází v katastru obce Salačova Lhota a je vedena mimo stávající zástavbu západně od obce. Oblast je zemědělsky využívána a rozdělena stávajícími komunikacemi, kterými je zajištěn přístup do území. Zároveň jsou zde sjezdy přímo ze silnice II/128, kterými jsou přilehlé pozemky obsluhovány. V trase obchvatu – přeložky silnice II/128 se nacházel nepoužívaný vepřín a bylo nutné přistoupit k jeho demolici. Nový obchvat v šířkovém uspořádání S 7,5/80 (70 – v úseku úrovňové křižovatky v km 0,520) byl vybudován především pro vyvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území obce. Kapacita komunikace a návrh jejího šířkového uspořádání vycházel z dopravního modelu silnice II/128, která je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Na stavbu obchvatu za 100 milionů korun požádal kraj o spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu. Evropská dotace včetně podílu ze státního rozpočtu pokryla část způsobilých výdajů ve výši bezmála 76 milionů korun.

 • Dispoziční řešení

  Nový obchvat, který je veden západně od zastavěného území, začíná před obcí Salačova Lhota a končí v lesním úseku za obcí, kde se napojuje na stávající komunikaci. Před výstavbou byla provedena demolice bývalého vepřína. Součástí obchvatu je také nově vybudovaná protihluková stěna. Vzhledem k charakteru stavby bylo směrové řešení silnice voleno tak, aby byl záměr veden v trase stanovené územním plánem, v souladu s PDPS. V navržené trase jsou vloženy tři směrové oblouky s přechodnicí. Na začátku a v konci trasy obchvatu se niveleta plynule napojuje na stávající silnici. Mezi tím je niveleta vedena v podélném sklonu tak, aby v místě křížení stávajících silnic třetí třídy bylo možné navrhnout bezpečné křižovatky.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Konstrukce vozovky silnice II/128 byla navržena dle výsledků sčítání dopravy z roku 2010 a dle technických požadavků s návrhovým obdobím 25 let. Konstrukce vozovky je provedena ve složení: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70 40 mm; Spojovací postřik emulzí z asfaltu PS-C C60 B5 0.20 kg/m2; Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 80 mm; Postřik infiltrační kationaktivní asfaltovou emulzí PI-C 0,70 kg/m2; Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32 150 mm; Štěrkodrť ŠD A GE 0/63 250 mm. Konstrukce vozovky s výškou celkem 520 mm. Pro zamezení úniku ropných látek jsou na silničních příkopech, před jejich vyústěním do vodotečí a před napojením na stávající mělké příkopy osazeny stabilní norné stěny. Pod silnicí jsou osazeny dva trubní propustky, a to v km 1,901 a 2,110. Svislé dopravní značení je navrženo v základní velikosti – 2. Rozměry jednotlivých orientačních dopravních značek jsou stanoveny dle VL 6.1 – Svislé dopravní značky. Po dokončení stavebních prací v celém rozsahu stavby byla provedena pokládka definitivního vodorovného značení ze strukturálního nehlučného plastu a hladkého plastu (dopravní stíny a šipky) v bílé barvě.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Nový obchvat Salačovy Lhoty na Pelhřimovsku je výsledkem komplikovaných a náročných majetkoprávních příprav, které trvaly 12 let. Největším přínosem stavby je zvýšení bezpečnosti obyvatel Salačovy Lhoty a odvedení těžké nákladní dopravy, která míří do průmyslových podniků v této lokalitě, z intravilánu obce. Cestování mezi Pacovem a Lukavcem je nyní pohodlnější, bezpečnější a plynulejší. Na výstavbu obchvatu Salačovy Lhoty se navíc podařilo získat dotaci z IROP, která spolu s příspěvkem státu pokryla část způsobilých výdajů ve výši téměř 76 milionů korun.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru