Silnice I/19 Kámen - obchvat

Zobrazeno: 258x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelHBH projekt spol. s r.o., Brno
MajitelŘeditelství silnic a dálnic ČR, Praha
Hlavní projektantIng. Miroslav Štefka, HBH projekt spol. s r.o., Brno
Hlavní zhotovitel„Společnost Kámen“ ve složení
Druhý zhotovitelSILNICE GROUP a.s. ,Praha
Třetí zhotovitelVÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Realizací stavby došlo ke změně dopravního napojení obce Kámen, která přestala uplatňovat roli tranzitního místa. Byly odstraněny výrazné bodové závady na silnici I/19 v podobě prudkých směrových oblouků. Obchvat obce je veden mimo její zastavěnou část a stal se dominantní příčinou celkového dopravního zklidnění lokality s pozitivním vlivem na hygienickou (výrazné snížení hlukového a imisního zatížení) a dopravně-bezpečnostní situaci.

 • Architektonické řešení

  Z pohledu celkového řešení lze konstatovat, že přeložka silnice I/19 představuje nový významný prvek v dotčeném území. Celá stavba přeložky I/19 se nachází v ochranném pásmu kulturní památky hradu Kámen. Přeložka vstupuje do nových interakcí s historickými krajinnými vazbami hradu Kámen a nenásilně se uplatňuje v pohledových osách jak z hradu Kámen, tak z volné krajiny na siluetu hradu. Z výše uvedeného důvodu co nejmenšího ovlivnění pohledů na historickou dominantu hradu Kámen je trasa ve střední části vedena v zářezu až 5 metrů. Varianta vedení v zářezu navíc podporuje minimalizaci inženýrských opatření ve smyslu hlukových bariér chránících intravilán obce. Hluková studie prokázala jejich nepotřebnost, čímž došlo oproti jiným variantám ke snížení investičních nároků. Na křižující historické polní cestě k hradu byla vybudována lávka pro pěší a cyklisty, vhodně doplňující celkovou architektonickou a dopravně urbanistickou koncepci území.

 • Dispoziční řešení

  Dominantním objektem stavby je přeložka silnice I/19 v obchvatové poloze obce Kámen v kategorii S 11.5/70 se směrodatnou rychlostí dle ČSN 73 6101 Vs= 90 km/h. Na začátku (km 0.350) a konci úpravy (km 2.688) se trasa napojuje do osy původní silnice I/19. Celková délka úpravy trasy je 2 338m. Pasportní staničení odpovídá km 125.411 – 127.875. Silnice začíná 200m za křižovatkou se silnicí II/128 do Pacova, dále se pak trasa obchvatu severovýchodně od obce kříží se silnicí III/01923. Úprava je ukončena v ose stávající silnice I/19 ve vzdálenosti 107m za mostem přes Novodvorský potok. Přibližně v polovině úpravy se nachází v km 1.6 styková křižovatka tvaru „T“ pro připojení obce Kámen. V rámci projektu byly vybudovány dva mostní objekty – lávka pro pěší a cyklisty a most na silnici III/01923 Kámen – Nízká Lhota. Výškový průběh silnice I/19 vyrovnává stávající snížení v km 0.6. Od km 0.8 trasa pokračuje mírným násypem do zářezu v km 1.1 – 1.8. V úseku zářezu podchází cestu pro pěší a cyklisty a nadjezd silnice III/01923 s mostem. V úseku 1.8 – 2.4 jde trasa mírným násypem výšky do 2m. V koncovém úseku km 2.4 - 2.69 se průběh výškového vedení přibližuje údolnicovým obloukem původní I/19. Celkově je stavba členěna do 39 stavebních objektů, přičemž proti úniku znečisťujících látek je celá trasa havarijně zajištěna konstrukcemi vodohospodářských stavebních objektů, neboť se nachází v ochranném pásmu III. stupně vodního díla Švihov. Zásadní koncepcí návrhu je vzájemné oddělení vod odtékajících z vozovky a vod ze zemědělsky využívaných pozemků. Pro stavbu byl taktéž společností HBH zpracován Biologický průzkum s návrhem ochranných opatření, která byla zapracována do technického řešení. Bylo vytipováno několik citlivých lokalit, kde jsou stanovené limity a opatření splněny tak, aby byly minimalizovány dopady stavby na jednotlivé skupiny živočichů.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Vozovka je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek PK a posouzena programovým systémem na posuzování únosnosti vozovek silničních komunikací. Návrhové období pro vozovku je 25 let. Lávka pro pěší je tvořena předpjatou rámovou ŽB konstrukcí o jednom poli. Nosná konstrukce je tvořená jednotrámem s proměnnou výškou, která je spojena s integrovanými koncovými stojkami, které jsou vetknuté do základů. Založení je hlubinné na pilotách. Na nosnou konstrukci navazují na obou koncích oddilatovaná mostní křídla, která jsou založena plošně. Délka přemostění: 30,000 m, délka nosné konstrukce: 34,000 m, délka lávky: 45,900 m, volná šířka lávky: 3,000 m, šířka nosné konstrukce: 3,860 m Most na silnici Kámen – Lhota je konstrukčně shodný s tím, že se liší v délce mostu(49,850 m), šířce mostu (9,100 m, volné šířce mostu (7,500 m) – šířce nosné konstrukce(8,500 m).

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Umístěním stavby v její střední části do zářezu došlo k výraznému snížení zatížení intravilánu obce hlukem. Toto řešení umožnilo zároveň minimalizaci interakce stavby s pohledy na krajinu z hradu Kámen a opačným směrem taktéž stavba nenarušuje pohledy na tuto kulturní památku.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru