Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba

Zobrazeno: 1628x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
Hlavní architektIng. arch. Milan Stejskal
Hlavní projektantStavotherm-projekce spol. s r.o., Havlíčkův Brod
Hlavní zhotovitelPKS INPOS, a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Domov pro seniory je navržen na pozemku č.kat.5999/3 v katastrálním území Velké Meziříčí. Záměr výstavby byl v souladu s územním plánem města. Zájmové území se v současné době nachází na rozhraní zastavěného území na jižní straně města. Ze severní strany navrženého objektu se nachází stávající Dům s pečovatelskou službou, ze západní přiléhající areál školy. Jižním směrem je otevřené území . Příjezdové komunikace a inženýrské sítě jsou vedeny ze SV strany a jsou připravené pro prodloužení k realizaci budoucí bytové zástavby na jihu města.

Architektonické řešení

Půdorysné řešení maximálně respektuje tvar stavebního pozemku, hlavní vstup do objektu je navržen ze severní strany. Parkoviště pro hosty a zaměstnance je navrženo ze západní strany, ze severní potom parkovací plochy pro imobilní. Navržený objekt je složen ze třech částí. Část „A" ( viz situace ) má tři nadzemní podlaží, část „B" má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. Spojovací krček (část „C" ) je navržen jako dvoupodlažní s částečně zastřešenou terasou 3.NP. Část „C" spojuje oba monobloky – je zde snaha o maximálně odlehčenou hmotu, což je dosaženo celoplošným prosklením fasády. Zastřešení částí „A"+B" bude plochou střechou. K objektu bude přiléhat pozemek po hranu svahu na jižní straně. Podél výhledové komunikace bude nutné provést výsadbu izolační zeleně.

Dispoziční řešení

1.PP – podzemní podlaží se nachází v sekci „B" a částečně též v sekci „C" . V tomto podlaží se nachází místnosti údržby, prádelna ( není kapacitně navržena, aby pokryla požadavky DD - bude sloužit k praní osobního prádla klientů), rozlučková místnost, centrální sklady prádla, šatny a umývárny personálu, kuchyň + její zázemí.

1.NP – sekce „A" – v této části objektu se nachází 5 dvoulůžkových a 4 jednolůžkové pokoje centrální koupelna, čistící místnost, sklady prádla, výtah + schodiště , úklid a společenská místnost

sekce „B" – čtyři dvoulůžkové pokoje respitní péče, čistící místnost, sklad zdravotnického materiálu, výtah + schodiště, výdej stravy + zázemí kuchyně, jídelna + sociální zařízení. Sekce „C" – 2 jednolůžkové pokoje, denní stacionář pro seniory + zázemí, pracoviště sester a ošetřovatelek, recepce, pracoviště lékaře, prosklené atrium, které se nechá užívat sezónně jako posezení pro klienty denního stacionáře.

2.NP – Sekce „A" – 7 dvoulůžkových a 2 jednolůžkové pokoje pro seniory, sesterna, centrální koupelna, čistící místnost, sklady prádla a zdravotnické materiálu, výtah + schodiště, úklid a společenská místnost. Sekce „B" – 7 dvoulůžkových a 2 jednolůžkové pokoje pro seniory, sesterna, centrální koupelna, čistící místnost, sklady prádla a zdravotnické materiálu, výtah + schodiště, úklid a společenská místnost. Sekce „C" – 2 sklady zdravotnického materiálu, 4 jednolůžkové pokoje, celkem 6. kanceláří (pro ředitele, vedoucí provozu, sociálních pracovnic, ekonomů, vrchní sestry a vedoucí terapie), dále denní místnost pro personál + soc. zařízení pro personál a schodiště.

V 1.a 2.NP podlaží jsou navrženy vždy jeden WC imobilní pro muže ( personál ) a 1 WC imobilní pro ženy ( personál ) – dle vyhlášky č.369/2001 O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. ( §1 bod d) - v objektu bude pracovat více než 20 zaměstnanců a mezi zaměstnanci ( zejména administrativa ) může být osoba s omezenou schopností pohybu.V každém podlaží je navrženo i WC s předsíňkou – místnost 1.26+1.27, 2.31+2.32, 2.67+2.68 , 3.71+3.72, 3.34+3.35.

3.NP – sekce „A" – 7 dvoulůžkových a 2 jednolůžkové pokoje pro seniory s Alzheimerovou chorobou, sesterna, centrální koupelna, čistící místnost, sklady prádla a zdravotnické materiálu, výtah + schodiště, úklid a společenská místnost. sekce „B" – 7 dvoulůžkových a 2 jednolůžkové pokoje pro seniory s Alzheimerovou chorobou, sesterna, centrální koupelna, čistící místnost, sklady prádla a zdravotnické materiálu, výtah + schodiště, úklid a společenská místnost. Sekce „C" – 2 jednolůžkové pokoje pro seniory, s možností přístupu na terasu, samostatná terasa pro klienty s Alzheimerovou chorobou, knihovna, pracovní terapie pro seniory, kotelna, strojovna VZT, WC pro personál a klienty.

Objekt je dimenzován na 94 lůžek pro klienty.

Konstrukční a materiálové řešení

Stavba je částečně podsklepena a rozsah podsklepení hrubě kopíruje sklon původního terénu a je rozdělena na 3 dilatační celky, toto rozdělení platí i pro základy. Část stavby je založena na vrtaných železobetonových pilotách průměru 500 mm – 1200 mm. Z pilot bude vyčnívat výztuž do základových pasů a patek. Zbývající část je založena na ž.b. pasech.

svislé konstrukce – sekce A, B

Objekt A je třípodlažní, půdorysné rozměry 43,25 x 15 m, objekt B má stejné rozměry a je podsklepen v plném rozsahu. Konstrukční výška podlaží je 3,40 m. Objekty jsou zděné dvojtrakty, střední nosná zeď dělí objekty na dva nestejně velké trakty. V podélné stěně v prostoru schodiště a přilehlé denní místnosti jsou navržena kruhová, nepravidelně rozmístěná okna. Proto je tato stěna v délce 10,5 m navržena z monolitického betonu.

svislé konstrukce – sekce C

Hlavní nosný systém sekce C bude tvořit železobetonový monolitický skelet. Svislé nosné konstrukce se skládají z betonových sloupů a betonových stěn, které zároveň plní funkci vodorovného vyztužení objektu.

Objekt C je částečně podsklepen, nosné stěny v suterénu jsou rovněž monolitické a přenáší kromě běžného zatížení i zatížení zemním tlakem. Pro zastropení sekcí A a B byly zvoleny stropní dutinové panely Spiroll tl. 250 mm. Stropy sekce C jsou monolitické, jsou navrženy jako deska působící ve dvou směrech a kde to bylo možné a účelné je tato deska zesílena průvlakem či obrubou. Schodiště v sekci A a B jsou ž.b. prefabrikovaná, v sekci C je schodiště monolitické. Veškeré vnější obvodové zdivo a nosné konstrukce jsou opatřeny certifikovaným zateplovacím systémem s tepelným izolantem z minerálních vláken. Vnější výplně otvorů jsou jak z plastový tak i z hliníkových profilů. Střecha je plochá, jednoplášťová s krytinou z hydroizolační folie z měkčeného PVC vyztuženou polyesterovou tkaninou. Ve vnitřních prostorech jsou použity keramické obklady, podhledy z minerálních panelů, podlahy z PVC, případně z keramické dlažby. V atriu a na terasách je provedena betonová vymývaná dlažba na vyrovnávacích terčích.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba byla provedena v režimu ISPROFIN Ministerstva práce a sociálních věcí. Tím byly omezeny finanční prostředky (cca 1 550 tis na lůžko). Přesto se podařilo vybudovat dílo se zajímavou dispozicí, která splňuje požadavky na moderní péči o seniory. Stavba byla provedena ve velice dobré kvalitě.

Generální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru