DIOD – divadlo otevřených dveří, Jihlava

Zobrazeno: 1544x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelTělocvičná jednota Sokol v Jihlavě
MajitelTělocvičná jednota Sokol v Jihlavě
ProvozovatelDIOD divadlo otevřených dveří
Hlavní architektOK PLAN ARCHITECTS, s.r.o., Humpolec
Hlavní projektantLibor Chovanec
Hlavní zhotovitelMG-REAL, s.r.o, Jihlava

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Stavba se nachází v Jihlavě v ulici Tyršova, parcelní čísla pozemku 3252/1, řešený stávající objekt je situován na těchto parcelách. Jedná se o částečnou rekonstrukci vnitřních prostor stávajícího objektu tělocvičné jednoty Sokol Jihlava. Objekt je situován v blízkosti centra města na křižovatce ulic Tyršova a Tolstého.

V objektu je shromážděno několik provozů navzájem na sobě nezávislých – kavárna, tělocvična se zázemím a kino sál se zázemím, kterého se rekonstrukce týkala. Objekt je památkově chráněn, jedná se o stavbu z roku 1935 arch. B Fuchse. Původní řešení bylo ještě v roce 1975 rozšířeno do stávající podoby celého objektu. Objekt je třípodlažní s plochou střechou, ale je členěn do několika výškových úrovní a vzhledem k provozním účelům přesahují jednotlivá podlaží navzájem do sebe (kinosál, hala, tělocvičny,...). Půdorysný tvar objektu je o rozměrech cca 30,00 x 38,0 m, půdorysný tvar objektu je jednostranně zkosený obdélník se zalomeními podle polohy jednotlivých hmot pater. Výška objektu v nejvyšším bodě nad UT je cca 14,5 m.

Architektonické řešení

Rozsah rekonstrukce vymezený investorem byl zaměřen zejména na hlavní sál (kino sál) a k němu náležící přísálí. V rámci změny charakteru provozu sálu bylo nutné učinit dispoziční úpravy s ohledem na nově budované zázemí sálu a prostorů pro účinkující. Veškeré úpravy se odehrávaly uvnitř objektu, navenek došlo pouze k dílčím změnám resp. rekonstrukcím a repasím stávajících prvků s důrazem na zachování celkového vzhledu objektu.

Investor požadoval minimální zásahy do stávajících nosných konstrukcí. Jedinou zásadní změnou byla úprava sklonu podlahy v sále na podlahu rovnou s konstantní niveletou. V sále je tak použita podlaha umožňující variabilně měnit polohu jeviště a hlediště. Doplňkové prvky podlahy a židle jsou skladovány v příručním skladě. Na stěny a strop v sále byly použity akustické obklady. Přísálí je realizováno v decentních materiálech, jako je sklo, černý matný plech, umělý kámen, teraso.

Postup a úpravy byly konzultovány se zástupci památkové péče.

Dispoziční řešení

1.PP - Část suterénu objektu byla využita ke zřízení šaten pro účinkující a příručního skladu. Další část je využita pro strojovnu vzduchotechniky. V suterénu je dále veden nový rozvod vzduchotechnického potrubí pro hlavní sál.

1.NP - Nový návrh dispozičního řešení vycházel ze stávajícího konceptu. Přes boční vstup se dostaneme do prostoru foyae, ve kterém je umístěna šatna, kasa a vstup ke kanceláři dramaturgie, která byla do dispozice včleněna nově. Ke kanceláři je navrženo wc a zázemí. Hlavní sál je přístupný z prostoru foyae. Unikové východy zústávají zachovány. Sál svoji půdorysnou podobu mění v podélném směru – byl zkrácen. Mění se výšková úroveň podlahy, která má konstantní niveletu. Hlavní změny proběhly na úrovni scénického a technologického vybavení. K sálu náleží nově navržené sklady, rozvodna, soc. zázemí pro účinkující.

2.NP - Na této úrovni došlo k minimálním dispozičním změnám. Z prvního na druhé podlaží zůstalo zachováno stávající schodiště. Dispozičně bylo upraveno wc, prostor pro promítání a zvukového mistra, nově vznikne místnost pro racky a minimální zázemí pro obsluhu.

Konstrukční a materiálové řešení

Sál: stěny obkladové akustické desky s vkládanými dil. profily. Předsálí, stěny: umělý kámen, štuk, obkladové skleněné desky. Předsálí: podlaha – teraso.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

  • vytvoření jedinečného kulturního prostoru, který svou variabilitou a multifunkčností umožńuje realizaci široké škály kulturních a společenských akcí, do té doby v Jihlavě i kraji Vysočina nerealizovatelných – a to i díky přípravě projektu, na kterém se podílelo mnoho subjektů a organizací, zabývajících se kulturní činností a zástupci města Jihlavy.
  • citlivé zakomponování moderního prostoru do památkově chráněné funkcionalistické budovy sokolovny. Pro investora bylo velice důležité, aby bývalý prostor kina dál sloužil svému původnímu záměru – jako kulturní prostor pro obyvatele města Jihlavy a okolí.
  • vzorová spolupráce veřejného a neziskového sektoru, díky níž se podařilo vytvořit výjmečný a důstojný kulturní prostor pro aktivity místních spolků, ale současně pro pořádání velkých divadelních i hudebních akcí, které by se jinde ve městě (ani v kraji) nemohly konat za stejně dobrých technických podmínek.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru