„PodpoVRCH“ - Environmentální centrum v ZOO Jihlava

Zobrazeno: 1714x

Na stavbě se podíleli

MajitelStatutární město Jihlava
Hlavní architektDr. ing. arch. Jaroslav Huňáček
Hlavní projektantFORTIS spol. s r.o., Jihlava
Hlavní zhotovitelPSJ, a.s., Jihlava
Druhý zhotovitelPSJ, a.s., Jihlava

Více o stavbě…

Výstavba nového vzdělávacího centra v zoologické zahradě v Jihlavě, nově označeného názvem "PodpoVRCH", probíhala od srpna 2010 do října 2011. Celkem si vyžádala investici v celkové výši 23 milionů korun a za 7 milionů korun byl vybaven interiér, a to vč. moderní interaktivní techniky. Drtivou většinu těchto investičních prostředků pokryla dotace EU. Centrum environmentální výchovy je dnes hojně využíváno především základními školami, neboť nabízí zejména výchovnou a vzdělávací funkci. Zároveň toto inspirativní prostředí slouží jako nové centrum pro zájmové kroužky, semináře, přednášky nebo kulturní akce pro veřejnost.

Netradiční budova, která je postavena na principu pasivního domu, je zapuštěna do svažitého terénu v těsné blízkosti nového vstupního areálu do ZOO v Jihlavě. V podstatě se jedná o velmi originální, dalo by se říci až avantgardní objekt, který byl postaven v důmyslném architektonickém pojetí, jež přirozeně navazuje na dříve postavený nový vstupní objet do jihlavské zoologické zahrady.

Vlastní stavba tohoto objektu vychází z principů megalitické architektury a je definována oválným půdorysem, který je složen ze čtyř soustředných prstenců, lépe snad řečeno ze čtyř kamenných kruhů, které důsledně utváří samotnou podstatu objektu. Vnější stavba má vzhled starobylé mohyly, jakéhosi kopce, který je porostlý divokou trávou a je doplněn mohutnými kamennými bloky a rozvolněnými palisádami z dřevěných kulanů. Do vnějších svahů objektu je po obvodu prolomen jeden menší a pět velkých kamenných portálů, samostatných vstupů a na severní straně je situován mohutný trojlodní portál, který tvoří hlavní vstup do podzemních částí této novodobé mohyly. Vlastní tělo této pomyslné mohyly je pak porostlé divokou travou a je ohraničeno velkými kameny. Vnitřní sestupná spirálovitá chodba, jež vede do centrálního přednáškového sálu pro cca šedesát lidí, je po obou stranách lemována velkými menhirovými řadami, mezi které jsou pak vestavěna různě velká akvária a terária. Tyto skleněné objekty pak mají za úkol částečně chodbu nasvětlit z okolního prostředí.

Uvnitř samotné stavby pak vznikly dvě netradiční učebny. Jedna svým interiérem připomíná starobylou pirátskou loď a druhá zas jihoamerickou jeskyni, která je vybavena indiánskými předměty denní potřeby a různými unikátními kultovními předměty. Mimo tyto dvě učebny se zde nachází i provozní kancelář čili sborovna, knihovna s útulnou studovnou a vždy potřebné sociální zázemí. Pro teraristický a zoologický kroužek je zde připraveno zázemí v podobě moderní laboratoře, která umožňuje chov akvarijních ryb a drobných plazů, ale i drobných savců. Celý tento objekt je ve druhém podzemí doplněn provozními sklady a technologickými místnostmi.

Hlavní sál, tzv. „Dóm" je vnitřní kruhový prostor pro 50 - 60 osob, který slouží především k přednáškám pro veřejnost, k pořádání seminářů a konferencí a pro tzv. „zoodivadlo".

Praktické učebny jsou v tomto objektu dvě, první je vybavena jako lodní paluba pirátské šalupy a druhá je pak uzpůsobena jako jihoamerická jeskyně Inků. Jednotlivé učebny mají plánovanou kapacitu pro 30 žáků, ale v praxi se předpokládá převážně s přítomností max. 15 členných skupin. Hlavním cílem bylo vytvořit netradiční a hlavně inspirativní prostředí, které bude pozitivně působit na jednotlivé žáky. Ve stěnách učeben, které sousedí se spirálovou chodbou, jsou umístěna drobná chovatelská zařízení, jako jsou akvária nebo terária a ty jsou pak přístupná z těchto učeben. Dveře a okna jsou vhodně dotvořena ve stylu jednotlivých místností (např. okna lodní kajuty, praskliny ve stěnách jeskyně nebo průhledy ve skále). Mobiliář je z části mobilní a především je netradiční (např. místo židlí soudek rumu nebo balík slámy). „Katedra" je zhotovena jako kapitánský můstek.

Technické prostory a provozní zázemí objektu jsou prostory sníženého suterénu. V tomto případě se jedná o strojovnu VZT, sklady „zoodivadla" a sociální zázemí zaměstnanců. V horní části objektu jsou situovány WC pro veřejnost, a to vč. tzv. bezbariérových WC. Hlavní vstupní prostor do objektu je vybaven iniciačním tablem s údaji o projektu a s nápojovými automaty pro veřejnost.

Stavebně technické řešení

Založení nosného a obvodového zdiva tohoto objektu bylo navrženo na základových pasech z prostého betonu. Podkladní betonová deska byla vyztužena ocelovou svařovanou sítí. Obvodové zdivo bylo postaveno z bloků Porotherm P+D, tl.450mm, střední nosné zdivo pak z bloků Porotherm P+D tl.300mm. Nosné zdivo „Dómu" je kombinací nosných kamenných prvků (dolmenů) a vyzdívek z drobnějších kamenů kladených „na sucho". Všechny vnitřní nosné kamenné prvky byly vyrobeny z monolitického betonu. Tato segmentová konstrukce byla finálně opatřena torkretem s povrchovou charakteristikou kamene. Příčky byly provedeny z příčkovek Porotherm tl. 65 nebo 115 mm. Stropní konstrukce objektu jsou vyrobeny z monolitického železobetonu, strop nad hlavním sálem tvoří kamenná klenba, která je pouze pohledovou záležitostí. Nad touto kamennou klenbou je monolitická betonová skořepina, která přenáší veškeré statické zatížení do obvodových stěn spirálové chodby. Nadpraží mezi monolitickými „kamennými" pilíři jsou betonová. Střecha je provedena jako jednoplášťová, kde nosnou konstrukci tvoří zastropení 1.np. Nad touto konstrukcí je provedena tepelná izolace, hydroizolace a vegetační souvrství. Odvedení dešťových vod zajišťuje drenáž po obvodu střešní konstrukce. Vnější výplně otvorů jsou provedeny atypicky v charakteru „Eurookna", dřevěná konstrukce je navržena s minimálním členěním, zasklení je provedeno izolačním dvojsklem. Vnitřní výplně otvorů jako jsou dveře z dobového masivu, byly provedeny jako svlakové, masivní do tesařské zárubně. V sociálních zařízeních byly provedeny omyvatelné stěrky, vnitřní omítky v učebnách byly uzpůsobeny charakteru stavby, v některých místech zůstalo přiznáno kamenné režné zdivo nebo monolitické „kamenné" pilíře. Další úpravy jednotlivých prostor učeben jsou poplatné ztvárnění interiéru. Například řežné kamenné zdivo v chodbě a v přednáškovém sále je částečně omítnuto historizující omítkou a doplněno malbami a keltskými rytinami. Finální podlahy jsou provedeny jako betonová ražba a v provozních místnostech je položena dlažba keramická a na sociálních zařízeních pro veřejnost je umístěna keramická dlažba s dekorem dřeva.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Snad právě proto, že se zde jedná o velmi netradiční objekt, který je postaven na principu pasivního domu, jehož nejčastějším návštěvníkem bude dětský klient. V podstatě jde o velmi originální až avantgardní stavbu, která je uspořádána v důmyslném architektonickém pojetí a která přirozeně navazuje na nový vstupní objekt do Jihlavské zoologické zahrady. Samotná stavba vychází z principů starobylé megalitické architektury a je definována oválným půdorysem, který je složen ze čtyř soustředných kamenných prstenců. Vnější stavba má vzhled dávné mohyly, která je porostlá divokou trávou a která je po obvodu lemována mohutnými kamennými bloky, menhiry a rozvolněnou dřevěnou palisádou.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru